Ocena brak

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Z MASTRICHT

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

 • Podpisany w 1992 r., w XI 1993 r. wchodzi w życie.

 • EWG zmieniło nazwę na Wspólnota Europejska.

 • Ustanowienie Unii Europejskiej i jej 3 filarów:

I Wspólnoty Europejskie

II Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

III Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

I – dysponuje uprawnieniami władczymi i własnymi instytucjami o ponadnarodowych kompetencjach

II i III – opierają się na porozumieniach rządowych

 • UE jako taka nie ma celów samych w sobie, daje je większości WE.

 • Kontynuowanie procesu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej.

 • Doprowadzenie do stworzenia wspólnej waluty Euro oraz Centralnego Banku Europejskiego

 • Ustalenie warunków konwergencji  określają czy państwa są gotowe do przyjęcia unii gospodarczo-monetarnej.

 • Protokół opting out  wyłączenie z unii gospodarczo-walutowej (dzięki Danii, a skorzystała też Wieka Brytania)

 • Wprowadzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która powinna zawierać ostatecznie wspólnie ukształtowaną a politykę obronną:

- gwarantowanie interesów i nienaruszalności Unii

- zachowanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego

- rozwój demokracji i praw człowieka

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Komitet Regionów

- Komitet Ekonomiczny i Finansowy

- EBC

- Komitet koncyliacyjny

 • Komisja posiada prawo inicjatywy w tworzeniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 • Zmieniono nazwę Rady Ministrów na Radę Unii Europejskiej.

 • Rada Europejska stała się organem UE nie WE, jest jedynym organem statutowym UE. Reszta jest organami WE.

 • Wg Traktatu z Maastricht UE ma zachować jedność instytucjonalną i UE wypożycza organy WE.

 • Trudno domniemywać podmiotowość prano-międzynarodową UE, ale kraje mogą przystąpić do UE, jednocześnie nabywając członkostwo w WE. Na arenie międzynarodowej dostrzega się UE nie WE.

 • Po Maastricht trzeba przystosować UE do przyjęcia nowych państw.

Podobne prace

Do góry