Ocena brak

TRAKTAT NICEJSKI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

 • Podpisany w 2001 r., wszedł w życie w 2003 r.

 • 14 II 2000r. rozpoczęła pracę druga Konferencje Państw Członkowskich w 2001 r. podpisali nowy traktat. Odrzucenie jednak tego traktatu w referendum przez Irlandię konieczność przeprowadzenia drugiego referendum opóźniło jego wejście w życie.

 • Traktat spełnił swój główny cel, jakim było instytucjonalne przygotowanie Unii do rozszerzenia jego składu członkowskiego, nie było jednak znacznego przełomu.

 • Zapowiedziano zwołanie kolejnej Konferencji Międzyrządowej

 • Ustanowił nowy podział mandatów w Parlamencie Europejskim, głosów w Radzie Europejskiej, liczbę komisarzy w Komisji Europejskiej. Opracowano również system podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów w Radzie Europejskiej.

 • Cele:

- przygotowanie instytucji Unii Europejskiej do poszerzenia o 12 nowych państw

 • Ustalono też, że wszystkie szczyty w poszerzonej UE mają się odbywać w Brukseli.

 • Przewiduje możliwość „wzmocnionej współpracy” mniejszej grupy państw członkowskich zainteresowanych ściślejszą integracją.

 • Komisja Europejska od następnej kadencji ma składać się z liczby komisarzy równej liczbie krajów członkowskich (1 kraj = 1 komisarz). Dopiero, gdy Unia będzie się składała z co najmniej 27 członków, liczba komisarzy będzie mniejsza od liczby członków, komisarze zaś będą wybierani według opartego na zasadzie równości systemu rotacji.

 • Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej - może on określać podział kompetencji pomiędzy komisarzy, mianować wiceprzewodniczących, a cała Komisja działa pod jego politycznym kierownictwem.

 • Poszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE o 28 kolejnych dziedzin (m.in. przy wyborze przewodniczącego Komisji).

 • Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie. Poszczególnym krajom przydzielono głosy ważone nieco bardziej proporcjonalnie do ich wielkości, jednak nadal np. Niemcy (82 mln mieszkańców) mają mieć tyle samo głosów (29), co liczące po ok. 60 mln mieszkańców Francja, Wielka Brytania i Włochy.Wstępnie przydzielono też głosy dla krajów kandydackich. Polska uzyskała 27 głosów, czyli tyle samo co Hiszpania i niewiele mniej od największych krajów. Postanowienia te miały tylko status deklaracji, zostały jednak potwierdzone przez Traktat ateński.

 • Nowe rozdzielenie miejsc w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwa członkowskie. Po rozszerzeniu PE składa się z 732 posłów. Ta liczba nie będzie zwiększana po przyszłych rozszerzeniach. Przewidziano więc miejsce dla Rumunii i Bułgarii, a Polsce przyznano 50 miejsc, ale w związku z nieprzystąpieniem tych państw ich miejsca zostały czasowo przejęte przez inne kraje, Polska uzyskała w ten sposób 4 dodatkowe miejsca. Obecnie Polska posiada 50 posłów w PE.

 • Reforma organów sądowniczych - utworzenie trójinstancyjnego systemu sądownictwa. Sąd Pierwszej Instancji nabrał charakteru samodzielnego organu wspólnotowego, zaś w ramach SPI mogą zostać utworzone Izby Sądowe orzekające w określonych sprawach w I instancji. Od rozstrzygnięć Izb Sądowych służy środek odwoławczy do SPI.

 • Usunięcie zapisu o tym, że Unia Zachodnioeuropejska stanowi integralną część rozwojową UE i służy wykonywaniu decyzji UE dotyczących działań wojskowych.

 • Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa uzyskał kompetencje w ramach wzmocnionej współpracy w zakresie WPZiB, które polegają zapewnianiu pełnego poinformowania Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich o realizacji wzmocnionej współpracy.

 • Dodanie możliwości podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów przy zawieraniu porozumień międzynarodowych, gdy dotyczy to realizacji wspólnego działania lub stanowiska.

 • >
 • Na szczycie Unii Europejskiej w Laeken 14-15 grudnia 2001 r. państwa członkowskie UE przyjęły deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. W deklaracji nakreślono szeroki zakres przyszłej debaty, poprzedzającej następną konferencję międzyrządową, wykraczający poza tzw. pozostałości z Nicei. Debatę poprowadzi ustanowiony przez Radę Europejską Konwent (Convention). Dokument końcowy przygotowany przez Konwent posłuży jako materiał wyjściowy dla kolejnej konferencji międzyrządowej, na której zapadną ostateczne decyzje w sprawie zreformowania Unii Europejskiej.

Podobne prace

Do góry