Ocena brak

Tradycja prawna Zachodu: jej wyodrębnienie i cechy specyficzne

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Prawo - przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkiego zachowania jakimś zasadom; wyznaczanie uprawnień,obowiązków; rozwiązywanie konfliktów; tworzenie płaszczyzn współpracy.

Instytucja - struktura służąca wykonywaniu określonych zadań.

Zasadnicze cechy zachodniej tradycji prawnej przedstawić można wstępnie w następujący sposób:

1. Stosunkowo ostre rozróżnienie instytucji prawnych od wszelkich innych typów instytucji. Aczkolwiek prawo ulega silnym wpływom religii, polityki, moralności oraz obyczajów, niemniej daje się od nich analitycznie odróżnić. Na Zachodzie, choć nie tylko na Zachodzie, prawo traktowane jest jako coś samoistnego, względnie autonomicznego. Prawo jest nadal względnie autonomiczne, ponieważ odróżnia się je od polityki i religii, jak też i od innych instytucji oraz dyscyplin naukowych.

2. administrowanie instytucjami prawnymi powierza się zgodnie z tradycją zachodnią szczególnej grupie ludzi, którzy uprawiają tę działalność zawodowo. 2. Kultywowanie go powierza się specjalistom — prawodawcom, sędziom, adwokatom i wykształconym prawnikom.

3. Ośrodki nauczania prawa nadal kwitną tam, gdzie instytucje prawne są przedmiotem refleksji i systematyzacji.

4. Na prawo składają się nie tylko instytucje prawne, zakazy, postanowienia sądowe itd., ale także to, co uczeni prawnicy, a również sędziowie i prawodawcy mówią o tych instytucjach, nakazach i postanowieniach. Prawo zawiera, więc w sobie wiedzę o samym sobie, metaprawo, dzięki któremu można je( instytucje i normy prawne) analizować i oceniać.

5. Zgodnie z zachodnią tradycją prawną prawo ma być traktowane jako spójna całość, zintegrowany system, „korpus", i ten właśnie korpus rozwijać się ma w czasie, poprzez pokolenia i stulecia.

6. System praw jest zdolny do przetrwania tylko, dlatego, iż ma wbudowany mechanizm zmian organicznych.

7. Zgodnie z założeniami zachodniej tradycji prawnej zmiany nie zachodzą przypadkowo, lecz w wyniku takiej interpretacji przeszłości, która odpowiadać ma obecnym i przyszłym potrzebom. Prawo jest nie tylko ciągle; ma swą historię i wyraża ją.

8. Hisloryczność prawa wiąże się z pojęciem jego nadrzędności wobec władz politycznych.

9. Najbardziej być może wyróżniającą cechą zachodniej tradycji prawnej jest współistnienie i współzawodnictwo rozmaitych jurysdykcji i różnych systemów prawnych w tej samej społeczności. Właśnie ten pluralizm jurysdykcji i systemów sprawia, iż nadrzędność prawa jest zarazem możliwa i niezbędna.

= W szerszym ujęciu prawo wywodzi się nie tylko z woli prawodawcy, ale również z przekonań społeczności, jej zwyczajów i sposobów postępowania. Istnieją 4 źródła prawa: prawodawstwo, precedens, zasada słuszności i zwyczaj

=>historia zachodniej tradycji prawnej to po części historia powstawania i upadku rozmaitych szkół a filozofii prawa; w kresie kształtowania się tej tradycji dominowała teoria prawa natury

=>prawo ulega przemianom wolniej niż inne instytucje polityczne

=>cel prawa: zapewnienie stabilności i ciągłości; we wszystkich społeczeństwach źródło autorytetu prawa leży poza nim-»jeśli system prawny ulega gwałtownym przemianom, to zostaje zakwestionowana legitymizacja źródeł jego autorytetu

Podobne prace

Do góry