Ocena brak

Tomiści - Mikołaj z Trivet

Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013

Mikołaj Trivet (z Trivet) o nadzwyczaj uniwersalnym umyśle był bardzo płodnympisarzem, poza komentarzem do Sentencji i Quodlibet napisał Correctoriumcorruptorii Thomae, komentował Senekę i innych autorów klasycznych, a takżeO pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, O państwie bożym Augustyna, napisałrównież Annales sex regnum Angliae i historię powszechną.

Był więc nie tylko teologiem i filozofem, nie tylko profesorem oksfordzkim (w latach 1307-1324 z przerwami), ale też historykiem i literatem, któregokomentarz do Boecjusza wpłynął niewątpliwie na wielkiego pisarza średniowiecznejAnglii, Chaucera.

Jest ciekawe, że w t ym komentarzu przejawia się brak zaufania Trivetado platonizmu, ale nie można stąd wnosić, że źródłem tej rezerwy jest tomizm.Zasadniczo Mikołaj jest bardzo wierny koncepcji tomistycznej i tylko w zasadniczympunkcie, w nauce o realnej różnicy między istotą i istnieniem, obierarozwiązanie swoiste i dość niejasne, tak że trudno się zorientować, jaka jest j e gomyśl. Mikołaj przytacza zarzut, że istnienie nie może niczego dodawać doistoty, a szukając rozwiązania trudności radzi, by przez esse rozumieć konkretny podmiot ze wszystkimi jego przypadłościami, a przez essentia naturę powszechną,wyabstrahowaną. W t ym znaczeniu esse różni się od essentia:

Tworzą rzeczywiste złożenie we wszystkim tym, co jest złożone z urzeczywistnieniai możności.

Faciunt realem compositionem in omni eo, quod est compositum ex actuet p o t e n t i a.

W QuodlibetmĄ Trivet pyta, czy Bóg może stworzyć materię bez formylub dwie formy substancjalne w jednej substancji. Odpowiedź Mikołaja wskazujena jego ironię i dowcip, choć wedle Arystotelesa odpowiedź winna tu wypaśćnegatywnie, to j e d n a k idąc za poglądem pewnego prałata katolickiego jeston zdania, że Bóg może to uczynić. Ironia jego przejawia się też łagodnie w odniesieniudo potępień biskupich. Zgodnie z poglądami najwybitniejszych (maioresdoctores mundt) trzeba przyznać, że biskupi postąpili tu bardzo nierozważnie(nimis praecipitanter). Chodzi tu zapewne Mikołajowi o potępienia, podktóre podpadł „czcigodny brat Tomasz".

Podobne prace

Do góry