Ocena brak

Toksyczne Środki Przemysłowe - Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i łatwopalne. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ze strony tych substancji chemicznych jest duże w wypadku awarii lub przypadkowego uwolnienia się ich w dużej ilości do atmosfery i do gleby. Niektóre są bardzo trwałe i mogą dłuższy czas utrzymywać wysokie stężenie, co może spowodować dostanie się ich do organizmu drogą pokarmową, oddechową.

Mogą być także wchłaniane przez skórę. Środki tego typu określa się mianem TSP - Toksycznych Środków Przemysłowych. Budowa chemiczna i toksyczne właściwości tych środków jest tak różnorodna, że uniemożliwia prostą klasyfikację. Najczęściej klasyfikuje się je na podstawie objawów zatrucia. Większość z tych związków działa na błony śluzowe dróg oddechowych, spojówki, skórę. Wiele z nich oddziałuje na system nerwowy i niektóre organy wewnętrzne (akumulacja i degradacja). W Polsce wymienia się przynajmniej 54 substancje, które ze względu na swojespecyficzne działanie mogą stworzyć szczególnie niebezpieczne zagrożenie dla ludności i środowiska w trakcie awarii. Do najgroźniejszych należą substancje takie, jak:

Trichlorek fosforu - stosowany w syntezie barwników i nawozów fosforowych

Dichlorek siarki - stosowany w przemyśle cukrowniczym i syntezie barwników

Izocyjanian metylu - stosowany w syntezie insektycydów i poliuretanów

Fosgen - stosowany w syntezach leków i barwników

Dinitrofenol - stosowany do produkcji pestycydów i barwników

Chloroetanol - stosowany do produkcji tworzyw sztucznych

Akrylonitryl - stosowany do produkcji włókien sztucznych

Siarkowodór - stosowany do produkcji gumy oraz w papiernictwie i chłodnictwie

Amoniak - stosowany w syntezie nawozów, tworzyw sztucznych i w chłodnictwie Disiarczek węgla - stosowany w przemyśle włókienniczym

Bromek metylu - stosowany w chłodnictwie oraz jako środek metylujący

Tlenek etylenu - stosowany do produkcji insektycydów

Dioksyny - stosowany w syntezie organicznej, zanieczyszczenie pestycydów

Chlor - środek dezynfekujący i odkażający, stosowany przy uzdatnianiu wody

Fluorowodór - stosowany przy obróbce szkła i kryształów, petrochemia

Cyjanowodór - stosowany do produkcji barwników, stali

Na terenie Polski znajduje się ok. 3500 zakładów przemysłowych zagrażających środowisku, a spośród nich 100 zakładów stwarzających największe zagrożenie. W rejonie Gminy Inowrocław i w gminach ościennych znajduje się kilkanaście spośród tych 100 ośrodków o wysokim współczynniku zagrożenia toksycznego.

Przez teren Gminy Inowrocław przebiega trasa kołowa nr 25, którą przewozi się TSP cysternami. Przebiega tędy również transportowy szlak kolejowy z obwodnicą Jaksice, Cieślin, Mimowola, którym również przewozi się cysternami TSP. Strefa skażeń jaka może powstać w wyniku awarii jednej cysterny czy wagonu może sięgać 7-11 km od epicentrum. Przez Gminę Inowrocław przewozi się niekontrolowane ilości paliw, olejów napędowych oraz "kożuchów", czyli odpadów porafineryjnych. Należy zwrócić uwagę na oznakowanie tych transportów. Każdy przewoźnik środków chemicznych ma obowiązek oznakowania na pojazdach (cysternach, przyczepach itp.) w postaci nazwy oraz międzynarodowego i krajowego numeru identyfikacyjnego substancji. Ma to na celu szybkiej identyfikacji w razie nagłej potrzeby ( np. awarii). Jest to niezwykle istotne, gdyż od szybkości identyfikacji i działania służb uprawnionych do usunięcia skutków awarii zależy życie ludności zagrożonej w strefie skażenia. Substancje chemiczne, które mogą być przewożone przez nasz region mają odpowiednie numery identyfikacyjne, których nie będę przytaczał.

Podobne prace

Do góry