Ocena brak

Tkanka kostna zbita

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Tkanka kostna zbita (textus osseus compactus) różni się od gąbczastej zwartym układem swych blaszek kostnych. Miejsce nieregularnych jam szpikowych zajmują w niej liczne kanały, którymi biegną naczynia krwionośne kości. Naczynia te wchodzą do kości z unaczynionej błony okostnej poprzecznymi k a n a ł a m i wnikającymi (canales perforantes), dalej, rozgałęziając się, wchodzą do podłużnych kanałów osteonu (canales osteoni) (ryc. 80). Układ blaszek kostnych w istocie kostnej zbitej związany jest głównie z przebiegiem kanałów osteonu. Każdy kanał otoczony jest kilkoma (do dwudziestu) blaszkami o kształcie cienkościennych rur ułożonych współśrodkowo, ściśle ze sobą zespolonych i tworzących tzw. osteon. Przerwy między tymi układami wypełniają blaszki między systemów e (lamellae intercalatae). Zewnętrzną i wewnętrzną warstwę istoty kostnej zbitej tworzą blaszki podstawne zewnętrzne i wewnętrzne (lamellae generales externae et internae). Jamki kostne zawierające komórki rozmieszczone są albo wewnątrz blaszek kostnych, albo między nimi.

Podobne prace

Do góry