Ocena brak

Testowanie rynku

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Przypuśćmy, że konsumentowi zostaną pokazane trzy obiekty: A, 13 i C. Mogą to być trzy samochody, reklamy lub nazwiska polityków. Dla pomiaru indywidualnych preferencji dotyczących tych obiektów możliwe są trzy metody: zwykłego uszeregowania, porównywania par obiektów oraz klasyfikacji przez przypisanie pojedynczej wartości.

Metoda zwykłego uszeregowania (simple-rank-order) wymaga od konsumenta uszeregow ania tych trzech obiektów z punktu widzenia jego preferencji. Konsument może wybrać odpowiedź: A>B>C. Metoda ta nie ujaw nia, jakie jest natężenie odczuć konsumenta w stosunku do każdego obiektu. Konsumentowi nie musi bardzo podobać sie żaden z nich. Metoda ta również nie pokazuje, w jakim stopniu konsument woli jeden obiekt od drugiego. Trudno jest ją również stosować wówczas, kiedy mamy do czynienia z w ieloma obiektami.

Metoda porównywania par obiektowi paired-comparison) wymaga przedstawienia konsumentowi obiektów w systemie po dwa za każdym razem i zadaniu pytania, który z nich jest preferowany w każdej z par. Tak więc, konsument, któremu pokazane zostały pary obiektów AB. AC i BC mógłby stwierdzić, że woli A od B. A od C i B od C. Można by wówczas wyciągnąć wniosek, że A>B>C. Porównywanie par obiektów przynosi dwie poważne korzyści. Po pierwsze, ludziom stosunkowo łatwo jest w yrazić swoje preferencje, po drugie, metoda ta pozwala konsumentowi intensywnie skoncentrować sie na dwóch obiektach i zauważyć różnice i podobieństwa miedzy nimi.

W metodzie klasyfikowania przez przypisanie pojedynczej wartości. konsument jest proszony o dokonanie oceny swoich preferencji dla każdego produktu, według określonej skali ocen. Przypuśćmy, że zastosowana zostanie siedmiopunk-towa skala, a konsument przypisze obiektom następujące punkty: A"6. B-5, C«3. Metoda ta dostarcza więcej informacji niż metody opisane powyżej. Pozwala ustalić kolejność preferencji jednostki (tj. A>B>C> oraz poznać ocenę jakościową preferencji każdego pojedynczego obiektu i przybliżoną różnicę między preferencjami. Metoda ta jest również łatwa w zastosowaniu dla respondentów, szczególnie wtedy, kiedy chcemy oszacować dużv zbiór obiektów.

Podobne prace

Do góry