Ocena brak

Test z gramatyki

Autor /Kajetan Dodano /11.11.2011

Test obejmuje następujące czasy: Present Continuous, Simple, Past Continuous, Simple, Present Perfect oraz Future Simple.Pod każdym ze zdań umiedzczona jest poprawna odpowiedź ukryta przez zmianę koloru czcionki na biały. Wystarczy zaznaczyć niewidoczny wiersz i zmienić kolor czcionki na czarny.

1. Susan ................... football. (not, like)

1. Susan doesn't like football.

2. Who .......... to the cinema every week? (go)

2. Who goes to the cinema every week?

3. Mary rarely .............. bridge. (play)

3. Mary rarely plays bridge.

4. Who ................. you to the disco tomorrow ? (take)

4. Who is taking you to the disco tomorrow ?

5. John .................... good-bye to his mother. (say)

5. John is saying good-bye to his mother.

6. What time ....................... yesterday? (arrive, he)

6. What time did he arrive yesterday?

7. ................................ a party tomorrow night? (give, the Browns)

7. Are the Browns gving a party tomorrow night?

8. When ................... this picture? (paint, he)

8. When did he paint this picture?

9. ............................ German at present? (learn, they)

9. Are they learning German at present?

10. I .................. anything yesterday. (not, buy)

10. I didn't buy anything yesterday.

11. On my way home I ....... your son at the bus stop. (see)

11. On my way home I saw your son at the bus stop.

12. Mr Parker ................... to Miss Black. (speak)

12. Mr Parker is speaking to Miss Black.

13. ................ now? (it, snow)

13. Is it snow now?

14. Betty .............. her lunch 10 minutes ago. (finish)

14. Betty finished her lunch 10 minutes ago.

15. Mary ............ the windows last Monday. (clean)

15. Mary cleaned the windows last Monday.

16. I .................... the dishes when the telephone ........ (wash, ring)

16. I was washing the dishes when the telephone rang.

17. Yesterday at 10 a.m. I ................ to Berlin. (fly)

17. Yesterday at 10 a.m. I was flying to Berlin.

18. How many letters .......................... ? (write, you)

18. How many letters have you written ?

19. The lesson ............................ . (already, begin)

19. The lesson has already begun.

20. ................................ spaghetti? (Eat, ever, you)

20. Have you ever eaten spaghetti?

21. ........................ the exam already? (Pass, she)

21. Has she passed the exam already?

22. I .............. all my money, so I can't invite you to dinner. (lose)

22. I have lost all my money, so I can't invite you to dinner.

23. Who(m) ..................... yesterday morning? (meet, you)

23. Who(m) did you meet yesterday morning?

24. I will be back before you ..... . (be)

24. I will be back before you are.

25. .................................... this museum? (visit, ever, they)

25. Have they ever visited this museum?

26. The meeting .......... at 4 o'clock. (begin)

26. The meeting began at 4 o'clock.

27. What time ............................... last night? (come back, they)

27. What time did they come back last night?

28. She .................. a cake all the afternoon. (make)

28. She was making a cake all the afternoon.

29. ...................... when you went out? (rain, it)

29. Was it raining when you went out?

30. ................................. when you entered the room? (quarrel, they)

30. Were they quarreling when you entered the room?

31. When I ..................... the football match, I heard a shot. (watch)

31. When I was watching the football match, I heard a shot.

32. My sister .................... dinner all the afternoon. (cook)

32. My sister was cooking dinner all the afternoon.

33. From 7 to 9 I .................... his concert. (listen to)

33. From 7 to 9 I was listening his concert.

34. What language .................................... ? (teach, Mrs Collins)

34. What language does Mrs Collins teach?

35. You ................ the bus if you run. (catch)

35. You will catch the bus if you run.

36. What they .................of use ? (sądzą)

36. What do they think of use ?

37. ........... she ................ her homework now ? (czy, nie odrabia)

37. Isn't she doing her homework now ?

38. ............... friends ................... John ? (czyi, nienawidzą)

38. Whose friends hate John ?

39. He says that he ............................. garlic in the sauce. (czuje smak)

39. He says that he tastes garlic in the sauce.

40. ........... this car ..................... ? (ile, kosztuje)

40. How much does the car cost ?

41. Who ...................... this problem ? (nie rozumie)

41. Who doesn't understand this problem ?

42. ........................... he ...................... ? (do którego klubu, należy)

42. Which club does he belong to ?

43. What .................... when I ........................ you ? (robiłeś, zadzwoniłem)

43. What were you doing when I rang you ?

44. It ................. last night. (padało)

44. It rained last night.

45. The old woman ................ while she ...................the sreet. (upadła, przechodziła przez)

45. The old woman fall down while she was crossing the sreet.

46. .................. you .................. all night ? (z kim, tańczyłeś)

46. Who were you dancing with all night ?

47. Who ....................... the delicious dinner yesterday ? (ugotował)

47. Who cooked the delicious dinner yesterday ?

48. He ................. in bed all the morning. (leżał)

48. He was lying in bed all the morning.

49. I ............................... cigarettes. (nigdy nie paliłem)

49. I have never smoked cigarettes.

50. She ................. here ............ 50 years. (mieszka, od)

50. She has lived here for 50 years.

51. Armstrong ...................... on the Moon in 1970. (wylądował)

51. Armstrong lended on the Moon in 1970.

52. I ........................ abroad ............... 1980. (nie byłem, od)

52. I haven't been abroad since 1980.

53. So far ......................................... . (nic się nie zmieniło)

53. So far nothing has changed .

54. Who ..................... you the money the day before yesterday ? (pożyczył)

54. Who lent you the money the day before yesterday ?

55. How long .................... Spanish ? (uczysz się)

55. How long have you been learning Spanish ?

56. Mark .................... his finger and he can't write the test. (złamał)

56. Mark has broken his finger and he can't write the test.

57. She ................... him 4 times this week. (widziała)

57. She has seen him 4 times this week.

58. ..................... plane just .................... from London ? (który, przybył)

58. Which plane has just arrived from London ?

59. He ................. in this coal-mine for 10 years now. (pracuje)

59. He has been working in this coal-mine for 10 years now.

60. When ..................... to learn French ? (zacząłeś)

60. When did you begin to learn French ?

61. He ...................... me where I .................. . (zapytał, byłem)

61. He asked me where I has been .

62. When and where he ................. ? (urodził się)

62. When and where he was he born ?

63. We already ................... his car before he ................. . (naprawiliśmy, wrócił)

63. We had already repaired his car before he came back.

64. The plane for New York ..................... at 8.25. (wystartuje)

64. The plane for New York will take off at 8.25.

65. It .......................... when you land at Reykjavik. (będzie padał śnieg)

65. It will be snowing when you land at Reykjavik.

66. ..................................... for them ? (może zaczekamy)

66. Shall we wait for them ?

67. ..................................... sign this document ? ( bądź uprzejmy)

67. Will you please sign this document ?

68. ............................. get you a glass of wine ? (czy mam)

68. Shall I get you a glass of wine ?

69. What ............. say ? (mam)

69. What shall I say ?

70. ................................. this knife ? (czy nie będziesz używał)

70. Won't you be using this knife ?

Podobne prace

Do góry