Ocena brak

Test Rorschacha

Autor /krakuska Dodano /14.12.2012

Główne założenia, na których oparł sięH. Rorschach, konstruując swoją, metodę pochodzą z psychoanalitycznej teorii osobowości. Autor zakłada, że bodźce oddziaływujące na osobę są przez nią organizowane zależnie od posiadanych specyficznych potrzeb, motywacji, wewnę­trznych konfliktów, posiadanych sposobów spostrzegania. Spostrzegający organizuje więc świat zewnętrzny tak, by wyrazić i zaspokoić swoje potrzeby, rozwiązać stany napięcia. Na sposób widzenia i organizowania świata wpływają też doświadczenia z przeszłości. Skonstruo­wana przez Rorschacha metoda pozwala na ocenę tak rozumianej osobowości badanego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów interpretowania różnego typu faktów i zdarzeń i włączania ich do własnego zakresu doświadczeń. Można również wyciągać wnioski dotyczące funkcjo­nowania osoby w sytuacjach kontaktu z określonymi bodźcami (sytuacjami).
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Zestaw uzyskiwanych informacji za pomocą testu Rorschacha znacząco różni się, zależnie od celu przeprowadzania badania. Ponieważ interpretacja testu we wszystkich możliwych aspe­ktach zabrać może kilka godzin osobie analizującej, taka wszechstronna analiza przeprowa­dzana jest wyłącznie, jeżeli wskazana jest całościowa analiza osobowości. Często metoda ta jest stosowana w celu potwierdzenia hipotezy dotyczącej określonego aspektu funkcjonowania psychicznego badanego. Wtedy interpretacja dokonywana jest pod określonym kątem i służy jedynie weryfikacji hipotezy. Ilość uzyskanych informacji zależy też od praktyki posługiwania się tym testem przez danego psychologa i przyjmowanej przez niego orientacji teoretycznej. Za pomocą testu Rorschacha uzyskuje się informacje dotyczące: funkcjonowania ego osoby badanej (zdolności planowania, kontroli popędów, odporności na stres, etc), przeżywanych lęków i niepokojów oraz sposobów ich redukowania, zdolności do integrowania spostrzeganego otoczenia, stopnia, w jakim dana osoba w skuteczny i aktywny sposób radzi sobie z otoczeniem, sztywności spostrzegania, sposobów radzenia sobie z własnymi wewnętrznymi problemami i stopnia świadomości tych problemów, odraczaniaujawniania przeżywanych emocji, tendencji do wyrażania swych pragnień i emocji w sposób społecznie akceptowany, zdolności społecz­nych, umiejętności rozwijania relacji interpersonalnych, kontaktów ze znaczącymi osobami z otoczenia osoby badanej, rozwinięcia życia wewnętrznego, introwersji i ckstrawersji, impulsywności, zdolności do krytycznego wglądu w siebie, szerokości zainteresowania innymi ludźmi, stopnia w jakim dana osoba dąży do spełniania społecznie pożądanych standardów, etc. Poza informacjami na temat osobowości badanego, test Rorschacha pozwala na bardzo ogólną ocenę inteligencji badanego (poniżej przeciętnej, norma, wysoka). Ocena ta jest związana z kreatywnością badanego, jest więc określana na innej bazie niż w opisywanych testach inteligencji Wcchslera i Ravena.
Uzyskiwane są także informacje na temat ambicji badanego, zdolności do racjonalnego myśle­nia, zdolności do uogólniania, zdolności do syntezy, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zainteresowania karierą zawodową.
W wyniku badania można także uzyskać informacje, czy dana osoba cierpi na zaburzenia psychiczne. Test umożliwia „grubą" diagnozę w zakresie schizofrenii, psychozy afektywnej jednobiegunowej, zaburzeń z. grupy zaburzeń lękowych. Dla potwierdzenia diagnozy stosuje się najczęściej inne narzędzie psychologiczne; przy zgodnych wynikach można sformułować ostateczną diagnozę.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
■ Życzenie danej osoby, która wyraża zainteresowanie diagnozą funkcjonowania swojej osobowości. Badanie może stanowić podstawę do wydania jednorazowej informacji bada­nemu, jakie wymiary swojej osobowości powinien szczególnie rozwijać, by osiągnąć peł­niejszy rozwój własnej osoby.
■ Ocena postępów prowadzonej psychoterapii.
■ Diagnozowanie osobowości pacjenta na zlecenie psychologa lub lekarza prowadzącego.
■ Diagnozowanie zaburzeń psychicznych i ich źródeł psychologicznych.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.
Badanie wykonuje się zwykle u osób powyżej 14 roku życia. Testu nie stosuje się u osób z afazją (brakiem rozumienia mowy lub niemożnością wyrażenia słowami myśli, mimo prawidłowego aparatu wykonawczego mowy), niewidomych i niemych.

Podobne prace

Do góry