Ocena brak

Terminy załatwiania spraw

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Według kpa organy powinny załatwiać sprawy niezwłocznie-gdy fakty są znane i dowody na to pozwalają. W kpa funkcjonuje instytucja tzw. „sygnalizacji” stosowana, gdy sprawa nie może być załatwiona w terminie. Organ informuje o tym strony i wyznacza inny termin /winny może być organ lub strona/, gdyby mu się nie udało rozwiązać sprawy stronom przysługuje zażalenie. Organ wyższego stopnia wyznacza kolejny termin i ustala przyczyny wcześniejszego niepowodzenia np. wszczyna postępowanie dyscyplinarne przeciwko pracownikom.

Istnieje również możliwość skargi do NSA. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno trwać miesiąc, w skomplikowanych sytuacjach dwa, a przy odwołaniu także miesiąc, ale od otrzymania odwołania i akt sprawy. Brak jest sposobu oceny stopnia zawiłości sprawy, określa to organ I instancji. W/w terminy mogą być zmieniane /skracane, wydłużane/ przez organ wyższego stopnia. Do terminu nie wlicza się czasu na czynności procesowe np. niedostarczenie dokumentu, niedopełnienie obowiązku przez stronę.

Podobne prace

Do góry