Ocena brak

Terminy i tryb nakładania kar porządkowych

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Mamy kary:

-niemajątkowe (upomnienie i nagana)

-majątkowe (kara pieniężna)

Kary porządkowe stosuje pracodawca. Upomnienie i nagana mają szerszy zakres niż kara pieniężna. Mogą być nałożone za nieprzestrzeganie przez pracownika:

- ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

-przepisów BHP

-przepisów przeciwpożarowych

-przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Kara pieniężna może być nałożona za:

-nieprzestrzeganie przepisów BHP

-nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

-opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia

-stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być nałożona dopiero po wysłuchaniu pracownika.

Podobne prace

Do góry