Ocena brak

Terminy i sposoby rozliczeń

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

osoby fizyczne

 • zobowiązane są złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony wg. ustalonego wzoru na formularzu w terminie

 • 14 dni od powstania obowiązku podatku,

 • 14 dni od zaistnienia zmian;

 • podatek ten na rok podatkowy ustala w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent) właściwy dla miejsca położenia nieruchomości;

 • podatek jest płatny w 4 ratach do dnia 15marca, 15maj, 15września, 15listopada roku podatkowego;

 • gdy w ciągu roku podatkowego nastąpi wygaśnięcie obowiązku lub zaistnieją zmiany wówczas wójt dokonuje zmiany decyzji;

 • osoby prawne ,

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 • do 15stycznia właściwemu dla miejsca położenia nieruchomości złożyć deklarację na dany rok, która ma być złożona wg. ustalonego wzoru;

 • gdy obowiązek powstał po terminie 15stycznia to w terminie 14 dni od zaistnienia powstania tego obowiązku;

 • gdy zaistniały zmiany należy odpowiednio skorygować deklarację 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

 • należy wpłacić podatek na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Podobne prace

Do góry