Ocena brak

Terenowe organy administracji rządowej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych służb , inspekcji i straży , organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia.

.Zespolenie bezpośrednie mamy w sytuacji , gdy kierownik służby,inspekcji lub straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody i gdy służba ta, inspekcja lub straż jest włączona do urzędu wojewódzkiego (pod jednym zwierzchnikiem i w jednym urzędzie).

Zespolenie pośrednie ma miejsce w sytuacji, gdy kierownik służby, inspekcji lub straży działa we własnym imieniu, realizuje jemu przypisane kompetencje i gdy posiada aparat pomocniczy w postaci komendy, inspektorów lub innej jednostki organizacyjnej nie wchodzącej w skład urzędu wojewódzkiego (kierownik działa pod zwierzchnictwem wojewody).

Zadania i kompetencje

Reforma ustroju adm. publicznej z 1998 r. ma na celu realizację postanowień Konstytucji z 1997 r., a zwłaszcza oparcie ustroju terytorialnego na zasadzie decentralizacji władzy publicznej. Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji, powoływaną do wykonywania zadań publicznych w sposób samodzielny. Natomiast kompetencje organów adm. rządowej powinny być usytuowane na najniższym poziomie, gwarantującym prawidłowe wykonanie zadań i wykorzystanie kompetencji.

Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawach.

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu w województwie.

Zadania i kompetencje wojewody (art.15 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o adm. rządowej w województwie):

1) kontrola wykonywania przez organy zespolonej adm. rządowej, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,

2) kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu adm. rządowej,

3)zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych adm. rządowej i samorządowej

4) współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

W zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów wojewoda może wydawać polecenia ,obowiązujące wszystkie organy adm. rządowej ,a w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązujące też organy samorządu terytorialnego.

Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej adm. rządowej kieruje nią i koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Wojewoda sprawuje nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawach Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa: reprezentuje Skarb Państwa, wykonuje uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych

Wojewoda jest organem zespolonej administracji w województwie, a w przypadkach określonych ustawami, takim organem jest kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej.

Organizacja wojewódzkiej administracji zespolonej

Powoływanie i odwoływanie

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw adm. publicznej. Wice-wojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.

Kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich powołuje i odwołuje wojewoda. Nie dotyczy to komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej, których powołuje minister do spraw wewnętrznych za zgodą wojewody.

Statut i regulamin urzędu wojewódzkiego

Statut urzędu wojewódzkiego określa organizację wojewódzkiej administracji zespolonej. Nadawany jest przez wojewodę, w całości oraz ze zmianami podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Statut określa nazwy: wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu, komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, delegatur, stanowisk dyrektorów wydziałów, stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Statut zawiera zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego Statut określa skład kolegium wojewody i tryb jego pracy oraz inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu wojewódzkiego. Do statutu dołącza się też wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego.

Regulamin urzędu wojewódzkiego - ważny dla funkcjonowania urzędu akt, składający się z dwóch części: 1/-określa szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego; ustalana jest przez wojewodę w drodze zarządzenia,

2/- regulaminy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie zadań

Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego do załatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność.

Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody z zarządem gminy, powiatu lub województwa. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewoda może ustanowić, na czas określony, swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Delegatury urzędu wojewódzkiego, jak i delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, tworzone są przez wojewodę w celu usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej adm. rządowej.

Przy wojewodzie działa kolegium doradcze jako organ pomocniczy.

W skład kolegium wchodzą: wice-wojewodowie, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, komendant wojewódzki Policji,

komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, inne osoby wymienione w statucie urzędu wojewódzkiego.

Do udziału w pracach i posiedzeniach kolegium wojewoda może zapraszać inne osoby.

Nadzór i kierownictwo

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody i dokonuje okresowej oceny jego pracy ,a także kieruje jego działalnością przez wydawane zarządzenia i polecenia. Prezes RM może upoważnić ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu uprawnień nadzorczych i w zakresie kierownictwa, z wyj. powoływania i odwoływania wojewody oraz rozstrzygania sporów między wojewodą a właściwym ministrem. Spory te rozstrzyga zawsze Prezes RM.

Podobne prace

Do góry