Ocena brak

Terenowe organy adm. rządowej (system organów wyk. zad. adm. rządowej)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

1) wojewoda,

2) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody,

3) organy administracji niezespolonej,

4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia,

5) kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem starosty,

6) organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia. 

Zespolenie służb, inspekcji i straży w administracji rządowej w województwie następuje pod zwierzchnictwem wojewody w jednym urzędzie, chyba że ustawa nie przewiduje zespolenia w jednym urzędzie. Gdy kierownik służby, inspekcji lub straży wykonuje zadania i kompetencje w imieniu wojewody i gdy służba ta, inspekcja lub straż jest włączona do urzędu wojewódzkiego, to mamy zespolenie bezpośrednie (pod jednym zwierzchnikiem i w jednym urzędzie).

Gdy kierownik służby, inspekcji lub straży działa we własnym imieniu, realizuje jemu przypisane kompetencje i gdy posiada aparat pomocniczy w postaci komendy, inspektoratu lub innej jednostki organizacyjnej nie wchodzącej w skład urzędu wojewódzkiego to występuje zespolenie pośrednie, gdy dany kierownik działa pod zwierzchnictwem wojewody. Najważniejsze kategorie spraw zaliczanych do zakresu administracji rządowej:

1) sprawy wykraczające poza zakres interesów lokalnej i regionalnej społeczności, (np. obronność kraju);

2) sprawy, których jednostki samorządu terytorialnego nie byłyby w stanie wykonywać ze względów technicznych (np. budowa autostrad);

3) sprawy reglamentacji administracyjnej nie związane bezpośrednio z zaspokojeniem potrzeb lokalnej i regionalnej wspólnoty.

Podobne prace

Do góry