Ocena brak

Terenowa administracja gospodarki

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Zadania administracji rządowej w terenie wykonują:

1) wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej;

2) działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy administracji niezespolonej;

4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub z zawartego porozumienia;

5) działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach;

6) organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia.

Wojewoda jako organ rządowej administracji ogólnej kieruje i zapewnia jej oraz innym jednostkom warunki działania w województwie, koordynuje ich pracę, a także nadzoruje działalność jednostek samorządu terytorialnego. W sprawach należących do jego właściwości wojewoda wydaje decyzje. W zakresie gospodarki wojewoda:

- jego kompetencje łączą się z reprezentowaniem Skarbu państwa;

- wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;

- kompetencje w zakresie komunalizacji mienia gminnego;

- wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów o fundacjach;

- w stosunku do spółek, w których Skarb państwa ma akcje lub udziały, wojewoda ma prawo zgłaszania i opiniowania zgłoszonych przez innych kandydatów na członków rad nadzorczych spółek;

- działania w zakresie polityki regionalnej oraz przestrzennego zagospodarowania terenu, specjalnych stref ekonomicznych ,wolnych obszarów celnych.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody i innych kierowników służb i inspekcji wojewódzkich, a także urzędu wojewódzkiego i urzędów rejonowych podlegających jego nadzorowi.

Regionalne Izby Obrachunkowe mają terenowy charakter i zakres działania. Powołano je do kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych gmin, powiatów i województw, samorządowych związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych, a także do nadzorowania działalności komunalnej w zakresie spraw budżetowych i do kontroli wykorzystywania dotacji uzyskanych z budżetów gminy. Nadzór nad działalności Izb sprawuje Prezes RM.

Podobne prace

Do góry