Ocena brak

Terenowa adm. rządowa (ustrój)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Konstytucja z 1997r. stanowi w art.152, że: „1.Przedstawicielem RM w województwie jest wojewoda. 2.Tryb powoływania oraz odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa”. Zasadnicze znaczenie dla regulacji pozycji prawnej terenowych organów rządowej administracji ogólnej miała ustawa z 22 marca 1990r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, znowelizowana w sposób istotny ustawą z 8 sierpnia 1996r. Od 1 stycznia 1999r. weszła w życie ustawa z 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie. Ustawa ta była już dziewięciokrotnie nowelizowana; jej jednolity tekst został opublikowany w DZ.U. Według art.1 tej ustawy administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej oraz organy samorządu województwa.

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

1) wojewoda,

2) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody,

3) organy administracji niezespolonej,

4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia,

5) kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem starosty,

6) organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia.

Podobne prace

Do góry