Ocena brak

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - Proces polityczny

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

Centralnymi kategoriami badawczymi są: proces polityczny, grupy polityczne i interes polityczny.

Proces polityczny

  • Ciąg zdarzeń obiektywnie ze sobą powiązanych – nie są konstrukcją swobodnie tworzoną przez badacza.

  • Analizuje się nie tylko stany początkowe i końcowe, ale również rekonstruuje się stany pośrednie.

  • Analiza musi odpowiadać na pytanie w jaki sposób i w jakim zakresie system polityczny ulega zmianie w określonym czasie – zmiany polegają nie na wprowadzeniu nowych struktur, technik czy metod, a na ukształtowaniu nowych umiejętności uczestników systemu politycznego: umiejętności odmiennego sposobu kooperowania ze sobą w toku działania politycznego.

Proces – każda sekwencja zdarzeń prowadząca do przekształcenia systemu lub jego powiązań z otoczeniem, nawet wtedy, gdy jej skutki nie są trwałe.

Zmiana – trwałe i nieodwracalne jakościowe przeobrażenie wzorców działania politycznego, samych działań bądź sposobów wymiany energii z otoczeniem otaczającym system.

Oba pojęcia są neutralne aksjologicznie, terminem wartościującym jest rozwój polityczny – proces kierunkowy prowadzący do rezultatów uznanych za korzystne z punktu widzenia jakiejś grupy społecznej. Jest to zmiana postępowa. Przeciwieństwem jest regres.

Rozwój rozumiany jest dwojako, w zależności od państwa, w którym występuje. W krajach wysoko rozwiniętych wiąże się go ze swoistym postnacjonalizmem (odchodzenie od koncepcji państwa narodowego), natomiast w krajach Trzeciego Świata, akcentuje się równość, szacunek i godność wszystkich podmiotów. Mówi się, że rozwój i zmiana są częścią procesu.

Podobne prace

Do góry