Ocena brak

Teorie władzy - Normatywna koncepcja władzy

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

- Władza jest następstwem sposobu organizowania się zbiorowości ludzkich w specyficzny porządek (ład) społeczny. Najogólniej polega ona na specjalizowaniu się określonych ludzi w rozmaitych czynnościach, których wykonywanie wymaga świadomego wchodzenia z innymi ludźmi w zależności względnie symetryczne (wzajemne, „poziome”, polegające na współdziałaniu i równości stron oraz wzajemnych świadczeń) albo zależności względnie asymetryczne (jednostronne, „pionowe”, polegające na podporządkowaniu czynności jednych podmiotów działających decyzjom innych oraz na nierównym podziale ewentualnych korzyści).

- Władza jest to taki asymetryczny stosunek społeczny, który umożliwia jednemu podmiotowi osiąganie jego celów (wartości) poprzez kształtowanie podmiotowości drugiego podmiotu (uprzedmiotawianie go lub upodmiotowienie).

- Stosunek społeczny jest asymetryczny wtedy, gdy realizujące go podmioty posiadają nierówny stopień podmiotowości społecznej w dziedzinie, w jakiej realizują ten stosunek i gdy dla wykonania czynności realizujących konieczne jest wykorzystanie przewagi stopnia podmiotowości jednej ze stron tego stosunku (dokonuje się proces uprzedmiotowienia jednego z podmiotów).

- Podmiotowość społeczna to normatywne przyznanie danemu podmiotowi (jednostce, grupie) uprawnienie do swobodnego działania w określony sposób i w określonym zakresie, we własnym imieniu i ze skutkiem dla siebie.

- Władza jest rodzajem zależności pomiędzy ludźmi, czyli rodzajem stosunku społecznego

Podobne prace

Do góry