Ocena brak

Teorie władzy - Idealne typy panowania wg Webera

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  1. Panowanie charyzmatyczne -odnosi się do władzy charyzmatycznej, czyli takiej która wynika z emocjonalnego przywiązania i zaufania rządzonych stosunku do przywódcy posiadającego charyzmę- umiejętność efektywnego wpływania na innych. Zdolność wywierania wpływu na orientację normatywną członków wspólnoty wykorzystują często przywódcy rewolucji, zyskując tym samym spontanicznie uznanie dla swoich wyjątkowych cech i przymiotów. Właśnie dzięki nim, a raczej powszechnemu uznaniu tych szczególnych właściwości mogą oni sprawować swoją władzę.

  2. Panowanie tradycyjne - władza tradycyjna, będąca rezultatem uznania za święte i nienaruszalne porządków i norm obowiązujących w przeszłości i współcześnie. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu się tego rodzaju władzy i jej sprawowaniu jest tradycja (np. fakt, że władzę po śmierci króla obejmuje najstarszy z jego synów itp.). Wyróżnić możemy dwa podtypy władzy tradycyjnej: władza tradycyjna patriarchalna (całkowita zależność poddanych od pana) i władza tradycyjna stanowa (normy obyczajowe pozwalają poddanym na względną autonomię w niektórych dziedzinach). Właśnie władza zalegalizowana w sposób tradycyjny i w oparciu o zwyczaje jest najbardziej długotrwała i niezmienna. Determinanty władzy tradycyjnej kształtują się przez długi okres czasu, proporcjonalnie długi czas potrzebny jest więc do zmiany tej władzy, a skutki tego procesu są niezwykle trudne do przewidzenia.

  3. Panowanie legalne - władza legalna, opierająca się na fakcie istnienia prawa stanowionego, kształtującego podrzędność jednych grup czy jednostek wobec innych, regulującego zasady i zakres władzy (tylko w takim stopniu, w jakim wyznacza go prawo), a także relacje pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Władza legalna ma charakter najbardziej niestały. Normami prawnymi można stosunkowo łatwo manipulować i zmieniać je, co prowadzić może do częstych zmian samych rządzących jak i zakresu ich kompetencji i możliwości wpływania na innych. Muszą tu istnieć struktury organizacyjne i administracyjne.

Rodzajów władzy każdy z autorów wskazuje ogromne ilości (obustronna, całkowita, potencjalna, sprawowana, możliwa, ukryta, urojona, osobowa, zakresowa, zadaniowa, konfliktowa, autokratyczna, demokratyczna, scentralizowana, rozproszona, polityczna, państwowa, ekonomiczna, rodzinna, partyjna, publiczna, służbowa, samorządowa, kontrolna, realna i inne), ale uznaję, że najistotniejsze są typy władzy Webera, bo na nich skupił się prof. Wróbel na wykładach.

Podobne prace

Do góry