Ocena brak

Teoria zadań rozwojowych opracowana przez HAVIGHURSTA

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Robert James HAVIGHURST [wymowa: Hewikherst] (1900 – 1991) sformułował ideę, że jednostka rozwija się pod naciskiem oczekiwań społecznych. Oczekiwania społeczne stanowią kryterium oceny, czy człowiek radzi sobie w życiu czy nie. Poszczególne składniki oczekiwań społecznych dotyczących osób w okreslonym wieku można nazwać „zadaniami rozwojowymi (developmental task). Jest oczywiste, że w różnych okresach historycznych i rejonach geograficznych zadania te mogą wyglądać inaczej. Havighurst sformułował swą listę zadań rozwojowych w roku 1948 i miał zapewne na myśli rozwój dzieci w społeczeństwie amerykańskim. Listę zadań rozwojowych Havighursta przedstawia na przykład Anna Brzezińska (2001) w swoim podręczniku „Społeczna psychologia rozwoju”.

Lista zadań rozwojowych sformułowanych przez Roberta HAVIGHURSTA (3 wyd. - 1970) w tlumaczeniu A. Gołąba

 

a. Zadania rozwojowe okresu niemowlęcego i okresu wczesnego dzieciństwa (od urodzenia do 6 lat)

1. Nauczenie się chodzenia,

2. Nauczenie się jedzenia pokarmu, który wymaga gryzienia,

3. Nauczenie się mówienia,

4. Nauczenie się panowania nad wydalaniem produktów przemiany materii,

5. Nauczenie się odróżniania płci i przestrzegania norm dotyczących sfery płciowej,

6. Przyswojenie sobie pojęć i słów do opisu otoczenia fizycznego i społecznego,

7. Przyswojenie sobie umiejętności umożliwiających naukę czytania.

 

b. Zadania rozwojowe okresu środkowego dzieciństwa (od 6 do 12 lat)

1. Opanowanie ruchów umożliwiających typowe zabawy,

2. Wytworzenie nastawienia wobec siebie, że jest się kimś, kto się rozwija,

3. Nauczenie się zgodnego współdziałania z rówieśnikami,

4. Nauczenie się, co wypada chłopcu a co dziewczynce,

5. Opanowanie podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia,

6. Przyswojenie sobie pojęć niezbędnych w życiu codziennym,

7. Rozbudzenie zdolności postępowania zgodnie z sumieniem, moralnością, hierarchią

wartości,

8. Osiągnięcie umiejętności samodzielnego działania,

9. Wytworzenie pozytywnych postaw wobec grup społecznych i instytucji.

 

Zadania rozwojowe okresu dorastania (od 12 do 18 lat)

1. Wytworzenie nowych i bardziej dojrzałych form kontaktów z rówieśnikami obojga płci,

2. Przyswojenie sobie zachowań społecznych typowych dla płci męskiej lub żeńskiej,

3. Zaakceptowanie swego wyglądu i uzyskanie takiej sprawności ciała, aby osiągać

zamierzone cele,

4. Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych,

5. Przygotowywanie się do małżeństwa i życia rodzinnego,

6. Przygotowywanie się do pracy zarobkowej,

7. Przyswojenie sobie systemu wartości, zbioru zasad moralnych, ideologii, które mają być drogowskazem dla postępowania,

8. Wytworzenie i dążenie do realizacji pragnienia, by zachowywać się wobec innych w

sposób odpowiedzialny.

 

Zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości

1. Wybór partnera / partnerki,

2. Zachowywanie się w sposób odpowiadający roli kobiety i mężczyzny,

3. Nauczenie się zgodnego życia z mężem / żoną,

4. Zapoczątkowanie rodziny (przez urodzenie się dziecka),

5. Wychowywanie dzieci,

6. Dbanie o dom,

7. Rozpoczęcie pracy zarobkowej,

8. Podjęcie obowiązków obywatelskich,

9. Nawiązanie kontaktu z jakąś grupą społeczną.

 

Zadania rozwojowe wieku średniego

1. Pomaganie dorastającym dzieciom, by stały się osobami odpowiedzialnymi

i szczęśliwymi,

2. Postępowanie w sposób odpowiedzialny w życiu społecznym i politycznym,

3. Uzyskanie i utrzymywanie biegłości w wykonywaniu pracy zawodowej,

4. Korzystanie ze sposobów spędzania czasu wolnego typowych dla osób dorosłych,

5. Odnoszenie się do męża / żony w sposób szanujący jego / jej uczucia,

6. Akceptacja zmian fizjologicznych typowych dla wieku średniego i przystosowanie się do tych zmian,

7. Przystosowanie się do faktu starzenia się rodziców.

 

Zadania rozwojowe okresu późnej dojrzałości

1. Przystosowanie się do faktu zmniejszania się sił fizycznych i do pogarszania się zdrowia,

2. Przystosowanie się do faktu przejścia na emeryturę i zmniejszenia się dochodów,

3. Przystosowanie się do śmierci męża / żony,

4. Nawiązanie bliskich kontaktów z grupą osób w podobnym wieku,

5. Gotowość do przyjmowania nowych ról i do zmian w sposobie pełnienia dawnych ról,

6. Dokonanie takich zmian w otoczeniu fizycznym, aby można było żyć w sposób

przynoszący zadowolenie.

Podobne prace

Do góry