Ocena brak

Teoria wyboru kolejności źródeł finansowania

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Dla sfinansowania inwestycji firma przedkłada wykorzystanie kapitałów wewnętrznych nad zewnętrznymi, co wynika z dążenia do izolowania się od rynków kapitałowych i chęci kontroli nad zasobami firmy. Celem działalności przedsiębiorstw nie jest optymalizacja struktury kapitałowej poprzez mechanizm dźwigni finansowej, ale szukanie najtańszych źródeł pozyskiwania kapitału.

Przedsiębiorstwa starają się wypracować wysokie zyski później je reinwestują i tym samym zachowują stosunkowo niskie wskaźniki zadłużenia. Bogatsze firmy na potrzeby inwestycyjne zużywają część nagromadzonych środków pieniężnych lub sprzedają posiadane krótkoterminowe papiery wartościowe. Emisję papierów dłużnych przeprowadzają wtedy gdy wyżej wymienione wewnętrzne źródła są niewystarczające. I wtedy przedsiębiorstwo zmuszane jest pożyczać kapitał z zewnątrz na finansowanie rozwoju. Tym samym przeczy to teorii substytucji, która mówi iż bogatsze przedsiębiorstwa o niewielkim ryzyku działania są skłonne zwiększać udział długu.

Pierwszym założeniem tej teorii jest to iż: przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła finansowania, takie jak: zysk netto pomniejszony o dywidendy, odpisy amortyzacyjne oraz wpływy ze sprzedaży posiadanych krótkoterminowych papierów wartościowych lub innych składników aktywów przedsiębiorstwa. Drugim założeniem tej teorii jest, to iż: jeżeli konieczne jest zewnętrzne finansowanie, przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności emitują papiery dłużne, a dopiero po wyczerpaniu się tych możliwości pozyskiwania kapitału emitują nowe akcje;

Podobne prace

Do góry