Ocena brak

Teoria niekompletnych kontraktów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011

Charakterystyka

Teoria niekompletnych kontraktów stanowi wraz z problemem przedstawicielstwa (problemem agencji) podstawę kontraktowego podejścia w ramach teorii firmy zapoczątkowanego przez R. Coase

(1937).Przedsiębiorstwo traktuje się jako zbiorowość (nexus), czy też sieć (network) kontraktów jawnych i niejawnych nie tylko pomiędzy podmiotami roszczącymi sobie prawo do jej zasobów, ale pomiędzy wszystkimi podmiotami - interesariuszami (stakeholders) wchodzącymi z nią w relacje, do których zalicza się udziałowców, wierzycieli, kierownictwo, pracowników, dostawców i odbiorców oraz szeroko pojmowane

społeczeństwo (C. Hill, T. Jones, 1992), (C. Mesjasz, 1998).Teoretyczną podstawę powyższego ujęcia stanowią kontrakty niekompletne (incomplete

contracts). W kontraktach takich pomija się wiele wariantów przyszłych sytuacji, gdyż uznaje się je za zbyt mało prawdopodobne. Rozwój teorii gier umożliwiający analizę transakcji handlowych i finansowych oraz kontraktów pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami, w tym w szczególności problemy związane z. kontraktami, w których modele matematyczne związane z teorią przedstawicielstwa wykorzystuje się do problemów analizowanych w ramach teorii kosztów transakcji, przyczyniły się do rozwoju teorii kontraktów niekompletnych stanowiącą swego rodzaju syntezę dwóch nurtów ekonomii znajdujących się dotychczas w opozycji - ekonomii neoklasycznej oraz ekonomii neoinstytucjonalnej (ekonomii kosztów transakcji) (O. Hart i J. Moore 1988), (O. Hart 1995), (C. Mesjasz, 1998).Teoria kontraktowa używa pojęcia kontraktu pełnego, który zakłada prawne konsekwencje każdego możliwego rozwiązania. Ostatnimi czasy jednak, teoria niekompletnych kontraktów opracowana przez Olivera Harta i jego współpracowników, prowadzi badania nad niemożnością i bezcelowością tworzenia kompletnych kontraktów w pewnych, określonych warunkach.Ponieważ w niektórych kwestiach stworzenia kompletnego kontraktu byłoby bardzo czasochłonne i kosztowne, prawo zapewnia przepisy, które wypełniają luki w umowach między stronami.W polskim i kontynentalnym prawie cywilnym rolę tę odgrywają ogólne klauzule interpretacyjne i domniemania, a w prawie anglosaskim często do tego celu wykorzystuje się orzecznictwo.
Podobnie postępuje się przy przygotowaniu kontraktów długoterminowych,

które dla uniknięcia trudności z przewidywaniem wielu różnych możliwości zastępowane są

kontraktami o krótszym horyzoncie czasowym. W obydwu przypadkach uzupełnieniem

kontraktów jest również wprowadzenie możliwości renegocjacji.
Generalnie rzecz ujmując, teoria niekompletnych kontraktów koncentruje się na zagadnieniu bodźców zawartych w kontraktach niepełnych i ich konsekwencjach behawioralnych dla stron umowy w sytuacjach, w których przedmiotem wymiany są dobra i usługi "niekontraktowalne".


Autor: Natalia Kluska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry