Ocena brak

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Autor /bambo Dodano /18.02.2011

We współczesnej teorii literatury wyodrębniają się trzy zakresy zainteresowań badawczych:

  • dzieło literackie

  • literacka komunikacja

  • proces historycznoliteracki.

Teoria dzieła literackiego obejmuje dociekania nad istotą, sposobem istnienia i funkcjami utworu jako językowego dzieła sztuki. Jej trzonem jest poetyka systematyczna (zwana też poetyką opisową), która zajmuje się budową dzieła literackiego: jego stylem, kompozycją oraz zróżnicowaniem rodzajowym i gatunkowym.

Teoria literackiej komunikacji ujmuje dzieło jako element sytuacji społeczno-kulturalnej: w powiązaniu z inicjatywą pisarską i jej socjalnymi uwarunkowaniami oraz — przede wszystkim — w powiązaniu z okolicznościami warunkującymi odbiór dzieła przez czytelników, tory jego obiegu wśród publiczności literackiej oraz zdolność oddziaływania na życie duchowe zbiorowości. Ta problematyka wiąże się ściśle z socjologią literatury.

Teoria procesu historycznoliterackiego obejmuje dociekania nad przemianami, jakim podlega literatura w czasie historycznym. Jej ośrodkowym elementem jest poetyka historyczna, która opisuje mechanizmy kształtowania się i przeobrażeń tradycji literackiej, ewolucji typów uprawiania twórczości pisarskiej oraz przemian, jakim w toku historii podlegają normy i sposoby budowania dzieła literackiego — usystematyzowane w obrębie gatunków, stylów czy konwencji. Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

Podobne prace

Do góry