Ocena brak

Teoria ilościowa Friedmana

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Teoria ilościowa Friedmana – jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt na dobro konsumpcyjne. Trzy grupy czynników:

  • ulokowany w różnych formach majątek podmiotu traktowany jest jako ograniczenie budżetowe

  • przychód przychód z utrzymania pieniądza i jego koszty alternatywne

  • preferencje podm. gosp. – wielkość całego majątku stanowi górne ograniczenie popytu na pieniądz.

Podmiot gosp. może utrzymywać majątek w 5 formach:

  • pieniądz

  • obligacje

  • udziały i akcje

  • kapitał rzeczowy

  • kapitał ludzki

Utrzymanie majątku w pieniądzu przynosi dochód gdy wkłady na żądanie są oprocentowane. Wg niego o wiele bardziej istotne są korzyści z oszczędności zasobów będących wynikiem posiadania płynnych rezerw gotówki. Realna wartość tych korzyści zależy od zmiany poziomu cen. Utrzymywanie majątku poprzez pieniądz powoduje koszty alternatywne w formie utraconych dochodów z innych lokat. Wśród nich są oprocentowane dywidendy, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości kapitału tych lokat w wyniku wahań ich kursów. Kurs obligacji zmienia się przeciwnie do zmian rynkowej stopy %. Uwzględnia preferencje podm. gosp. przy utrzymywaniu zasobów pieniężnych, które wyznaczane są z płynności i ocenę przyszłej sytuacji gosp.. Wersja ta zbliżona jest do teorii klasycznej lecz wg niej szybkość obiegu pieniądza nie jest stała lecz stabilna. Można więc prognozować. Uważa on, iż Bank Centralny może kontrolować podaż pieniądza, może wywierać przewidywany wpływ na dochód.

Podobne prace

Do góry