Ocena brak

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Trójca święta

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Najważniejszą prawdą o Bogu objawioną przez Jezusa, jest Tajemnica Trójcy Świętej, czyli istnienie w jedynym Bogu trzech Osób, które się nieskończenie miłują. Dowiadujemy się w ten sposób o wewnętrznym życiu Boga, że mianowicie wyraża się ono we wzajemnej miłości trzech Osób Boskich. Miłość między osobami oznacza to samo, co jedność osób. Bóg jest jednością Trzech Osób, jest więc Miłością. Nie tylko miłuje nas, swoje stworzenia, ale jest miłością „sam w sobie”. Jeżeli zaś jesteśmy stworzeni na Jego „obraz i podobieństwo”, to znaczy, że stworzeni zostaliśmy do miłości, do tworzenia jedności.

Na płaszczyźnie naszej natury – ta miłość urzeczywistnia się w życiu społecznym, np. w rodzinie, w budowaniu sprawiedliwości między ludźmi. Ale Bóg objawił nam tajemnicę dlatego, że chce nam dać uczestnictwo także swojej, wewnętrznej, nieskończonej miłości.

Tajemnicę Trójcy Świętej ukazuje nam Pan Jezus stopniowo w czasie swego nauczania.

 1. prawdą podstawową podaną przez objawienie jest, że istnieje jeden Bóg. Podkreśla to nieustannie Stary Testament, kiedy jeszcze nie było mowy o

 1. tajemnicy Trójcy Świętej, sam Jezus stwierdza to w Ewangelii świętego Marka 12,29 – „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny..”

 2. jednocześnie Pan Jezus naucza o sobie, że jest Bogiem: ma władzę odpuszczania grzechów Łk 5,20-24, żąda dla siebie miłości nade wszystko Mt 10,37, istnieje tak, jak Bóg J 8,58 i 10,30.

 3. Między Chrystusem Panem i Jego Ojcem istnieje szczególna osobowa relacja; „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

 4. Podobna relacja istnieje między Chrystusem i Duchem Świętym, którego Pan Jezus obiecuje posłać na świat, jako kogoś innego, inną Osobę J 16,17, ale zarazem kogoś będącego z Chrystusem w podobnej jedności, jak Ojciec J 16, 14 –15.

 5. Tak uznane Trzy Osoby wymienione są na równi w nakazie misyjnym danym Apostołom przed Wniebowstąpieniem Mt 28,19.

Jedność trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego – polega na tym, że są One jednym Bogiem. Określamy to mówiąc, że mają One jedną i tę samą naturę. Skoro każda z nich jest Bogiem, to są sobie we wszystkim równe. Będąc jednym Bogiem, mając tę samą boską naturę, te trzy Osoby również działają zawsze wspólnie, nie różnią się czynnościami. Jeśli Bóg stwarza świat, czy odkupuje ludzi – to jest to zawsze dzieło wspólne wszystkich trzech Osób.

Z przytoczonych tekstów Ewangelii wynika, ze między tymi osobami, wewnątrz ich wspólnej, jedynej, Boskiej natury, istnieje jakaś wzajemna relacja, wzajemny stosunek sprawiający, że jedna Osoba nie utożsamia się z drugą. Tę relację nazywamy pochodzeniem osób od siebie nawzajem. Skoro bowiem objawienie mówi, że istnieje Ojciec i Syn, to znaczy, że Syn od Ojca pochodzi, jako „zrodzony” J 1,14. podobnie imię Ducha Świętego wskazuje na Jego pochodzenie od Ojca i Syna, jakby przez „tchnienie”. Pochodzenie nie oznacza jednak niższości, bo wszystkie trzy Osoby są jednakowo konieczne i żadna z nich nie mogłaby istnieć bez innych, zarówno Ojciec bez Syna, jak i Syn bez Ojca, albo Syn bez Ducha Świętego. Duch Święty to akt wzajemnej miłości między Ojcem i Synem. Uświęcenie człowieka to nawiązanie przyjaznych stosunków z Bogiem. Stąd nasze uświęcenie przypisujemy duchowi świętemu.

Właściwości Trójcy Świętej:

  • Ojciec jako Stworzyciel;

  • Syn jako Władca i Zbawiciel;

  • Duch Święty jako Uświęciciel..

Trzy Osoby nawzajem się przenikają. Bóg objawia się przez Swego Syna.

Posłania Osób Bożych:

  • Ojciec nie jest posłany;

  • Ojciec i Syn mogą posyłać;

  • Syn i Duch Święty są posylani.

Podobne prace

Do góry