Ocena brak

TENDENCJE PRZEMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Wg. ‘Administracja i polityka’ A.Ferens & I. Macek; artykuł Herbiego;) :

Jedna z wyrażnie zaznaczonych tendencji XX w stało się zjawisko określane mianem rewolucji w administracji publicznej. Chodzi o proces reformowania sektora publicznego współczesnych państw, nazywany m.in. transformacją/modernizacją administracji.

Uderzająca w tym procesie jest uniwersalnośc-potrzebę zmian uświadomiono sobie w wielu krajach i prawie w tym samym czasie.

Generalnie problem związany z reformą adm. Pojawił się w dyskusji naukowej już w latach 70-tych.

Mamy wiec do czynienia ze zjawiskiem globalnej dyfuzji czy tez transferu idei dotyczących sposobu zarządzania sektorem publ. Uniwersalizm rozwiązan i koncepcji należy postrzega jako efekt reakcji czy też odpowiedzi na presję zmian zachodzących w bezpośrednim czy dalszym środowisku adm. publ.

Następuje upodabnianie się systemów politycznych oraz mechanizmów politycznego zarządzania i sterowania nimi, czy to w ramach określonego rejonu geograf., czy tez w układzie bardziej globalnym jako rezultat ich wspólnej reakcji na presję środowiska społ-ekonom. czy polit., czego efektem staje się pojawienie podobnych problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania.

Jednak schemat prostej idei globalnej konwergencji także nie jest do zaakceptowania. Na decyzje polityków dot. zmiany w administracji wpływa bowiem wiele czynników. Także czynniki związane funkcjonowaniem reżimu politycznego (czynniki instytucjonalno-prawne).

Proces transformacji sektora publicznego należy postrzega jako zjawisko wielopłaszczyznowe, w którym ujawnia się presja bardzo wielu czynników (np. społ-ekonom., polit, kulturowych, ideologicznych.) Jeżeli istnieje nawet presja czynników postrzeganych za uniwersalne (np. presja europeizacji, umiędzynarodowienia sektora przemysłowego, rewolucji technologicznej.) to jednak reakcja na nie może by odmienna, co w konsekwencji wywoła efekt wprowadzania odmiennych rozwiązań strukturalnych czy funkcjonalnych.

Proces reformowania adm. publ. Należy postrzegac jako układ działan strategicznych, umożliwiających reagowanie na zmieniające się parametry środowiska społ, ekonom. i polit.

Charakterystyczna dla zjawiska reorganizacji sektora publ., wydaje się próba ścisłego powiązania 2-óch ‘systemowych’ postulatów:- uczynienia go sprawniejszym, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb zbiorowych, i- bardziej demokratycznym, a więc gwarantującym wartości powszechnie kojarzone ze stabilizacją porządku liberalno-demokratycznego. Także koniecznośc uwzględnienia warości o wyraznie ekonomicznej orientacji, takich jak sprawnośc i efektywnośc w działaniu, oraz warosci związanych z z racjami Polit. dotyczącymi legitymizacji społecznej podjętych decyzji.

#ekonomiczna orientacja widoczna jest w analizowaniu problemu trans. Adm. w kontekście zmiany stylu zarządzania nią. Idee i rozwiązania określane zbiorczo NPM ( New Public Managment) opierają się na założeniu, iż w procesie reform. Adm. publ. należy kierowa się przede wszystkim postulatem poprawy skuteczności i efektywności działania w zakresie świadczonych przez nią usług publ.

Zwolennicy zmiany stylu zarządzania adm. kwestionują tradycyjne procedury i techniki kierowania sugerując, ze jej sprawnośc i efektywność gwarantuje tylko stworzenie:

-małych, zdecentralizowanych i autonomicznych jednostek organizacyjnych;

-jednostek o bardzo wyspecjalizowanym profilu działania, co czyni je elastycznymi w reagowaniu na presję otoczenia;

-jednostkek charakteryzujących się występowaniem ‘spłaszczonej’ struktury hierarchicznej w sytuacji zapewnienia ich pracownikom określonego poziomu partycypacji w podejmowaniu decyzji;

-jednostek zarządzająco-organizacyjnych, zwracających szczególną uwagę nie tyle na przestrzeganie przepisów prawa i stosowanie obowiązujących procedur, ile raczej na realizację statutowych celów, efekty wynikające z podjętych działań oraz jakośc świadczonych usług.

Koncepcja menadżerska opiera się na założeniu, ze administracja będzie działała sprawniej, jeżeli zostaną wykorzystane mechanizmy charakterystyczne dla organizacji sektora prywatnego jako alternatywy wobec hierarchicznego sposobu zarządzania. Odrzucanie strategii opartych na ‘prawie hierarchii’ na rzecz reform rynkowych.

Ta menadżerska koncepcja wydaje się chrakterystczna dla reformowania administracji w krajach anglosaskich.

Podstawowe źródła presji dot. kierunku transformacji adm., mogące decydowac o charakterze i treści samych zmian:

-presja czynników o charakterze polit. i ideolog.

(do lat 70-konsens socjaldemokratyczny w Europ.-keynesizm-chodziło o poddanie ekonomii kontroli państwa.; lata 80-90-reformy o charakterze rynkowym-uświadomienie sobie, że państwo przejęło zbyt dużą kontrolę nad coraz to nowymi sferami aktywności publicznej-interwencja państwa przyczyną kryzysów gospd, rozrastanie się ponad miarę biurokracji, rozbudowana ponad miarę admin. publ, nieefektywna i trwoniąca pieniadze-postulat ograniczenia roli państwa= ’presja menadżerska’, ideologia Nowej Prawicy.-koncepcje dot. urynkowienia usług publ.

-presja czynników ekonom. i finansowych.

(zjawisko ‘globalnej ekonomii’-tworzenie się globalnego rynku i rywalizacji przekraczającej granice państw, umiędzynarodowienie przemysłowych i finansowych powiązań. Związane z tym problemy to: kłopoty z administracyjną kontrolą przepływu kapitału i usług. Kiedyś zadaniem adm. narod. Było zarządzanie i kierowanie w ramach określonych granic państwa. Obecnie zmiana jej stylu działania zostaje wymuszona przez koniecznośc uwzględnienia międzynarodowych regulacyjnych wymogów. Także pojawienie się olbrzymiej liczby kompanii i firm, których narodowa tożsamośc jest trudna do określenia co rodzi problemy dla adm. narod związane chociażby z rozliczeniami podatkowymi. Występuje także zjawisko kształtowania się coraz silniejszych powiązan między sektorami publicznym a prywatnym co w konsekwencji prowadzi również do zacierania się odpowiedzialności adm. pub.

-presja wynikająca z procesu integracji europejskiej:

(proces integracji europ, i fakt powstania administracji unijnej wywołały dwojakie reakcje w adm. pub. państw członkowskich: z jednej strony musiały one uznac fakt istnienia adm. transnarodowej i wprowadzic zmiany wewnętrzne o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym, tzw „reformy dostosowawcze”; z drugiej strony proces transformacj adm. narod przybrał charakter działań aktywniejszych np. ujawnienie w polityce państw członkowskich wysokiego poziomu aktywności regionalnej, co wiązało się z wprowadzeniem określonych zmian procedur-organizac.

Wraz z integracją pojawiła się koniecznośc tworzenia transnarodowych i transgranicznych agencji administracyjnych. Adm. narod. Zajmując się wprowadzaniem w życie decyzji UE muszą zmienic styl swojej pracy, sposób kontaktowania się z obywatelem itd., dostosowac się do norm unijnych.

Charakter reform w adm. pub, można ich wyróżni kilka:

#wg Herbiego:

-rynkowe-odchodzenie od modelu hierarchicznego na rzecz zasad rynkowych

-partycypacyjne-rozszerzenie kręgu podmiotów uczestniczących w procesie podejmowania decyzji

-deregulacyjne- zmiana zasad wg których adm. powinna by zorganizowana jako odrębny subsystem.

#wg Raadscheldersa:

-reformy strukturalne- dot. zmian w strukturze całej organizacji, lub jej segmencie. Mogą przybrac charakter. reform terytorialnych bądź funkcjonalnych.

-reformy, których celem jest zmiana charakteru powiązań i relacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi aktywnymi w ramach sektora publ. Np. zjawisko dekoncentracji zadań, decentralizacji zadań i kompetencji.

-reformy o systemowym charakterze-gdy zmiany w adm. stanowią jeden z elementów w procesie transformacji systemu polit, jako całości.

#wg Wirght’a:

-reformy które są efektem pojawienia się zjawisk wywołujących presję w kierunku modernizacji systemu polit. (np. w UE reformy w adm publ powinny być rozpatrywane jako proces europeizacji)

-reformy wynikające z konieczności reagowania poszczególnych państw na pojawiające się zjawiska. (np. Belgia i zjawisko federalizacji)

-reformy stopniowe i ostrożne

-reformy, które stanowią element w szerszym polit. procesie reformowania państwa.

Podobne prace

Do góry