Ocena brak

Tematy prezentacji na maturę ustną

Autor /Anna Dodano /09.03.2011

Od antyku do pozytywizmu.

 1. Ustosunkuj się do stwierdzenia: Współczesny człowiek powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych.

 2. Różne sposoby nawiązań do Biblii w literaturze współczesnej.

 3. Gatunki literacki w Biblii. Wybrane zilustruj przykładami.

 4. Miłość człowieka najważniejszym przesłaniem Biblii. Uzasadnij temat w odwołaniu do Nowego Testamentu.

 5. Motywy mitologiczne, ich funkcja artystyczna w znanych Tobie utworach literackich.

 6. Wielkość i tragizm bohaterów Homera i Sofoklesa.

 7. Najistotniejsze cechy teatru antycznego. Uwzględnij środki, jakimi posługiwał się i funkcje jakie pełnił.

 8. Na czym polega tragizm w dramacie antycznym ?

 9. Średniowieczna pieśń maryjna - "Bogurodzica" a "Lament świętokrzyski".

 10. Znacznie "Bogurodzicy" dla kultury polskiej.

 11. Artystyczne i językowe wartości "Bogurodzicy". ( Wskazana pamięciowa znajomość tekstu ).

 12. Bohater literacki średniowiecza w Twojej ocenie.

 13. Motywy średniowieczne we współczesnej poezji polskiej.

 14. Jakie wartości dostrzegasz w świeckich zabytkach litertury średniowiecznej ?

 15. Przedstaw świat wartości człowieka średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach.

 16. Tradycje antyczne i polskie realia w twórczości J. Kochanowskiego.

 17. Stosunek osoby mówącej do świata we "Fraszkach" J. Kochanowskiego lub"Bajkach" I. Krasickiego.

 18. "Treny" Kochanowskiego wobec konwencji gatunku.

 19. Dom i świat w twórczości M.Reja i Kochanowskiego.

 20. Miłość - jako temat poezji J.Kochanowskiego i J.A.Morsztyna.

 21. J.Kochanowski i M.Sęp-Szarzyński o miejscu człowieka w świecie.

 22. Człowieczy los w poezji M.Sępa-Szarzyńskiego i J.Kasprowicza.

 23. Renesansowy "wzorzec" szczęśliwości ziemiańskiej w wybranych utworach epoki.

 24. Na przykładzie wykaż związki literatury staropolskiej z dorobkiem twórców europejskich.

 25. Oceń dorobek lieracki renesansu w zakresie gatunków i form wersyfikacyjnych.

 26. Jaki model życia proponowali pisarze XVI w. ? Omów na wybranych przykładach literackich.

 27. Sarmata o sobie - inni o Sarmacie w wybranych utworach literackich różnych epok.

 28. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Czy Twoim zdaniem zawierają one treści o charakterze uniwersalnym ?

 29. Spory o barok. Jakich znasz pisarzy tej epoki, jakie problemy, niepokoje, wartości znajdujesz w ich utworach ?

 30. Tematy, nastroje i koncepty liryki barkokowej.

 31. Czy dzieła Moliera mogą bawić współczesnego widza ?

 32. Wskaż w twórczości I.Krasickiego tematy, problemy i zjawiska bliskie, Twoim zdaniem, człowiekowi XX w. ( zobacz j.polski )

 33. Wady społeczne odzwieciedlane w renesansowej fraszce i oświeceniowej bajce. Skąd popularność tych gatunków w wymienionych epokach ?

 34. I.Krasicki jako obserwator i krytyk społeczeństwa XVIII w.

 35. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze politycznej polskiego oświecenia.

 36. Zdefiniuj pojęcie wolterianizmu i wskaż jago obecność nie tylko w opowiastkach Woltera.

 37. Wykorzystując znane Ci utwory, scharakteryzuj dydaktyczną funkcję polskiego oświecenia.

 38. Trzy kręgi tematyczne w liryce F. Karpińskiego.

 39. Wyjaśnij, dlaczego pisarez epoki oświcenia najchętniej wypowiadali się w takich gatunkach jak: komedia, satyra, bajka.

 40. Ludowość ballad A.Mickiewicza.

 41. "Dziady" cz. III - tragizm bohatera czy tragizm narodu ?

 42. Twoja interpretacja Wielkiej Improwizacji.

 43. Na podstawie treści III cz. "Dziadów" Mickiewicza rozwiń myśl zawartą w słowach Piotra Wysockiego: "Nasz naród jak lawa..."

 44. Bohaterowie romantyczni w poszukiwaniu celu życia na przykładzie III cz. "Dziadów" i "Kordiana".

 45. Polski bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach A.Mickiewicza.

 46. Buntownicy czy szaleńcy, czyli o bohaterze polskiego romantyzmu.

 47. Cechy dramatu romantycznego na wybranym przykładzie.

 48. Rola poezji i poety w utoworach literackich romantyzmu.

 49. Poeta jako bohater literacki w utowrach romantyków.

 50. J.U.Niemcewicz powiedział o epopei A.Mickiewicza: "W tym dziele narodowość polska nie zginie". Jak rozumiesz tę myśl ?

 51. Różne widzenie świata szlacheckiego w "Panu Tadeuszu".

 52. Polemika z romantycznym modelem miłości w "Ślubach panieńskich" A.Fredry.

 53. Określ osobowość A.Mickiewicza lub J.Słowackiego, twórcy i człowieka swojej epoki.

 54. "Kordian" Juliusza Słowackiego jako dramat romantyczny.

 55. Motyw powstania listopadowego w utworach A.Mickiewicza lub J.Słowackiego.

 56. Twórczość Słowackiego jako głos w dialogu romantyków na temat narodu i poezji.

 57. Słowacki o sobie i swojej twórczości w znanych lirykach.

 58. C.K.Norwid - romantyk czy twórca, który przerósł epokę ?

 59. Wielcy ludzie i wielkie idee w liryce C.K.Norwida.

 60. Rozprawa Z.Krasińskiego z romantycznym poetą i romantyczną poezją w "Nie-Boskiej komedii".

 61. Tragizm jednostki i tragizm dziejów w "Nie-Boskiej komedii" Z.Krasińskiego.

 62. Ulubione gatunki literackie epoki romantyzmu. Scharakteryzuj dwa przez siebie wybrane.

 63. Sonet jako gatunek literacki. Omów na przykładzie wybranych utworów Mickiewicza i Staffa.

 64. Moja interpretacja haseł romantycznych zawartych w poezji wielkich wieszczów.

 65. Elementy autobiograficzne w twórczości wybranego poety.

 66. Najbliższy Ci poeta romantyczny. Uzasadnij wybór.

 67. Kult uczucia w poezji romantycznej.

 68. Orientalizm w twórczości romantyków. Omów zjawisko na dowolnie wybranym przykładzie.

 69. Czym różni się koncepcja służby Ojczyźnie w literaturze romantyzmu i pozytywizmu ? Wykażna wybranych przykładach literackich.

 70. Jakie przeżycie pokoleniowe ukształtowało generackę pozytywistów ? Jaki wyraz znalazło w ich twórczości ?

 71. Czy pozytywiści byli antyromantyczni ? Scharakteryzuj ich stosunek do ideałów poprzedniej epoki.

 72. Tradycje powstania styczniowego w znanych Ci utworach literackich.

 73. Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej okresu pozytywizmu.

 74. Wymień dwie najważniejsze - według Ciebie - poweści pozytywistyczne. Uzasadnij wybór i scharakteryzuj wybrany utwór.

 75. Czy zadzasz sie, że "Lalkę" B.Prusa mażna nazwać "powieścią o staconych złudzeniach" ?

 76. Które określenie "Lalki" Prusa wydaje Ci sięnajtrafniejsze:

Uzasadnij swój wybór.

 1. W jakim sensie - na tle naszej literatury narodowej - Wokulski mógłby uchodzić za antybohatera literackiego ?

 2. "Lalka" Prusa to dla Ciebie powieść psychologiczna, realistyczna czy tendencyjna ? Uzasadnij stanowisko.

 3. Dlaczego powieść i nowela stały się gatunkami dominującymi w literaturze okresu pozytywizmu ?

 4. Galeria Sienkiewiczowskich postaci w "Potopie". Ich plastyka i funkcje w utworze.

 5. Postacie kobiece w prozie pozytywistycznej.

 6. Dlaczego powieści polskiego pozytywizmu są chętnie filmowane ?

 7. Poezja w "niepoetyckiej" epoce, jej tematyka i gatunki.

 8. Jake ideały wyrażone w utworze Asnyka "Do młodych" i "Odzie do młodości" Mickiewicza są nadal aktualne i dlaczego ?

 9. Jakie miejsce wyznaczasz Konpnickiej w polskiej historii literatury ?

 10. Funkcje czasopism literackich w okresie pozytywizmu i Młodej Polski.

 11. Wskaż obecność programowych haseł pozytywistycznych w dziełach literackich.

 12. Powieść polska w kontekście eurpoejskim. Czy mieliśmy, Twoim zdaniem, polskiego Balzaka, Zolę czy Dostojewskiego ?

 13. Który z poznanych utworów romantycznych lub pozytywistycznych zaliczyłbyś do klasyki literackiej ?

Część druga.

Od Młodej Polski do współczesności.

 1. Jaką postawę wobec życia przyjęli artyści młodopolscy? Wyjaśnij na podstawie wybranych utworów poetyckich.

 2. Echa filozofii epoki "fine de siecil" w twórczości...

 3. Wskaż słowa klucze wspólne wybranemu nurtowi poezji młodo-polskiej (tekst).

 4. Podobieństwa i różnice w romantycznej i modernistycznej koncepcji poety i poezji.

 5. Liryka jako forma refleksji i liryka jako zapis doznań w okresie Młodej Polski.

 6. Przedstaw reprezentatywne utwory dla "liryki nastrojów" końca XIX w.

 7. Przemiany postaw i poetyki J. Kasprowicza.

 8. Człowieczy los w poezji J. Kasprowicza i L. Staffa.

 9. Postawy światopoglądowe w młodopolskiej poezji L. Staffa.

 10. Typy dialogu w "Weselu" S. Wyspiańskiego i ich rola w ocenie współczesnego autorowi społeczeństwa.

 11. "Nieprzewidziani goście" bronowickiej Chaty - ich funkcja w dramacie Wyspiańskiego.

 12. "Wesele" S. Wyspiańskiego pytaniem o świadomość narodową Polaków.

 13. Sądy S. Wyspiańskiego i A. Mickiewicza o narodzie polskim w "Weselu" i w "Dziadach" cz. III.

 14. Nowatorstwo teatralne dramaturgii S. Wyspiańskiego (na wybranym przykładzie).

 15. "Wesele" Wyspiańskiego w odbiorze współczesnych - największe inscenizacje teatralne i adaptacje filmowe.

 16. Ustosunkuj się do stwierdzenia, że "Dulska jest wśród nas".

 17. Wady i zalety społeczności lipeckiej w "Chłopach" Wł. Reymonta.

 18. Jakie kierunki artystyczne epoki Młodej Polski dostrzegasz w powieści Wl, Reymonta "Chłopi"?

 19. Czy zgadzasz się że stwierdzeniem, iż słowa Żeromskiego " trzeba rozrywać rany narodu, aby nie zabliźniły się błoną podłości" mogą być mottem jego twórczości z okresu Młodej Polski. Wypowiedź uzasadnij przykładami z lektur.

 20. St. Żeromski i S. Wyspiański - dwugłos w sprawach Polski.

 21. W odniesieniu do postawy wybranego bohatera np. Tomasza Judyma lub Zenona Ziembiewicza skonkretyzuj pojęcia: moral-ność, etyka, obowiązek, poświecenie.

 22. Jak literatura polska XIX w. demaskowała mity narodowe?

 23. Jedność elementów muzycznych, malarskich i słownych w literaturze Młodej Polski. Omów na przykładzie wybranego dramatu lub utworu lirycznego czy opowiadania.

 24. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski.

 25. Impresjonizm -jego istota i rola w poznanej twórczości Młodej Polski.

 26. Określ istotę naturalizmu i wskaż rolę, jaką odegrał w poznanych przez Ciebie utworach modernizmu.

 27. Spojrzenie pisarzy młodopolskich na wieś - oceń literackie i artystyczne wyznaczniki tego tematu.

 28. Gatunki dramatu modernistycznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 29. Jakie problemy moralne i artystyczne literatury polskiej końca XIX w. zachowały aktualność w świecie współczesnym?

 30. Stosunek do tradycji w poezji XX-lecia międzywojennego.

 31. Sformułuj program poetycki J. Tuwima wyrażony w wierszach z okresu XX-leda międzywojennego.

 32. Sposób budowania świata w poezji J. Przybosia.

 33. "Skamander" a "Awangarda" -dwa różne programy poetyckie XX-lecia międzywojennego.

 34. Groteska i drwina, liryka i satyra w poezji K. I. Galczyńskicgo.

 35. W czym dostrzegasz urok i dziwność świata w poezji B. Leśmiana?

 36. Zinterpretuj tytuły dwu wybranych utworów z prozy XX-lecia międzywojennego.

 37. "Przedwiośnie" St. Żeromskiego powieścią o trzech programach uzdrowienia H Rzeczypospolitej.

 38. Kompozycja powieści a jej idea. Wykaż zależność na przykładzie "Przedwiośnia" lub "Granicy".

 39. "Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my" względność oceny postawy człowieka. Rozważania nie tylko na marginesie życia bohaterów "Granicy i "Ferdydurke". ,

 40. Sposób kreacji świata przedstawionego w "Ferdydurke" W. Gombrowicza.

 41. Jakie wyzwanie rzuca W. Gombrowicz światu i człowiekowi w powieści "Ferdydurke"?

 42. "Ferdydurke" W. Gombrowicza - powieść nowoczesna?

 43. Polska i Polacy w spojrzeniu prozaika XX-lecia międzywojen-nego (Żeromski, Nałkowska, Gombrowicz).

 44. Jaki klucz zaproponowałbyś do odczytania epiki Brunona Schulza?

 45. Co znajdujesz dla siebie w jego prozie?

 46. Fantastyka i realizm w kreowaniu światów Brunona Schulza.

 47. W czym dostrzegasz paraboliczność powieści Franza Kafki "Proces"?

 48. Tragizm, absurd, paradoks w "procesie" Fr. Kafki.

 49. Teoria czystej formy i próba jej realizacji w "Szewcach" Witkacego.

 50. Marzenia w konfrontacji z rzeczywistością. Rozważania nie tylko o "Lordzie Jimic" Conrada.

 51. "Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa" powieścią o pisarzu i jego dziele, o dobrym szatanie i złej rzeczywistości.

 52. Dekalog moralny wpisany w literaturę faktu.

 53. K. K. Baczyński - poeta "Apokalipsy spełnionej".

 54. Świat obozów T. Borowskiego. Dokonaj konfrontacji z innymi utworami o tej tematyce.

 55. "Inny świat" G. Herlinga-Grudzińskićgo i "Opowiadania" T. Borowskiego - dwa różne sposoby przekazania prawdy o obozach.

 56. Uzasadnij, że "Pamiętnik z powstania warszawskiego" M. Białoszewskiego jest "poetyckim trenem na śmierć Warszawy", opowieścią o losach ludzi i domów.

 57. "Świat prawdziwszy od prawdziwego", czyli o reportażu H. Krall "Zdążyć przez panem Bogiem".

 58. Związki tematyczne i formalne "Kartoteki" i wierszy Różewicza.

 59. Literatura powojenna o człowieku, który ocalał (Różewicz).

 60. Jakie gatunki literackie pojawiają się najczęściej w poezji polskiej po r. 1945? Omów jeden z nich.

 61. W świetle wybranych przykładów wykaż związek poezji lat wojny z ówczesną sytuacją twórcy i narodu.

 62. Literatura po Apokalipsie musi zacząć się na nowo. Uzasadnij sąd wykorzystując twórczość T. Różewicza, T. Borowskiego bądź Z. Nałkowskiej.

 63. Problematyka heroizmu, prawdy i moralności w poezji Cz. Miłosza.

 64. Tradycja i współczesność w poezji Zb. Herberta. Rozwiń temat na przykładzie dowolnie wybranych utworów.

 65. Świat poetycki W. Szymborskiej.

 66. Filozoficzna refleksja w poezji W. Szymborskiej.

 67. W dyskusji na temat: "Dedal czy Ikar"? - po czyjej stronic zdaje się opowiadać poezja współczesna.

 68. Jakie związki z barokiem i ekspresjonizmem dostrzegasz w poezji S. Grochowiaka?

 69. Eksperymenty poetyckie i zabawy słowem w poezji M. Białoszewskiego. Wskaż je w wybranych wierszach poetyckich.

 70. Omów twórczość jednego z wybranych pisarzy emigracyjnych. W jaki sposób pobyt na emigracji wpłynął na twórczość tego pisarza?

 71. Świat poetycki wybranego poety współczesnego.

 72. Poezja religijna dzisiaj. Omów na przykładzie twórczość jednego poety.

 73. Czy dzienniki, pamiętniki i listy pisarzy są utworami literackimi? Omów różne przykłady.

 74. Intelektualiści polscy wobec niebezpieczeństwa totalitaryzmu myślowego i "nowej wiary" na podstawie "Zniewolonego umysłu" Cz. Miłosza.

 75. Wymień kilku prozaików współczesnych, których najbardziej cenisz i scharakteryzuj twórczość jednego z nich.

 76. Gra z konwencją w opowiadaniu M. Hłaski.

 77. Sposoby funkcjonowania historii narodowej w świadomości Polaków wyświetlę "Początku" A. Szczypiorskiego.

 78. Dokumentalne i literackie wartości "Rozmów z katem" K. Moczarskicgo.

 79. "Mała Apokalipsa" T. Konwickiego książką o rozpadzie świata.

 80. Wielkie dzieła paraboliczne w literaturze światowej i polskiej. Omów jeden wybrany utwór.

 81. Jak rozumiesz słowa Camusa w kontekście nie tylko "Dżumy" "W ludziach więcej zasługuje na podziw niż na pogardę"?

 82. Niepokoje moralne pokoleń powojennych w dramatach współ-czesnych (no. Różewicz, Mrożek...).

 83. Uzasadnij, że dramat Sł. Mrożka "Tango" to synteza tradycji i nowoczesności.

 84. Dwa oblicza polskiej współczesnej rzeczywistości w dwóch teatrach: T. Różewicza i Sł. Mrożka (podobieństwa i różnice).

 85. Funkcje dramatu w wybranych epokach literackich.

 86. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Zaprezentuj jednego z pisarzy.

 87. Twój kandydat do literackiej Nagrody Nobla. Uzasadnij swój wybór.

 88. Wizerunki kobiet we współczesnej literaturze polskiej. Czy sformułowania: literatura pisana przez, kobiety i literatura kobieca oznaczają to samo?

 89. Kreacje kobiet w znanych utworach literackich.

 90. Który utwór" literacki poznany w szkole średniej oceniłbyś najwyżej? Uzasadniając wybór, wskaż kryteria oceny.

 91. Jaki kanon lektur szkolnych zaproponowałbyś młodemu liceali-ście? Uzasadnij propozycję.

 

Podobne prace

Do góry