Ocena brak

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik, wyd. w Warszawie od 1972 przez Komitet Nauk o Literaturze Pol. i Instytut Badań Lit. PAN, red. początkowo przez J. Błońskiego, od 1975 przez Cz. Hernasa, ponadto w składzie zespołu red. m. in. E. Balcerzan, J. Myśliński, J. Sławiński, M. Stępień, S. Treugutt. Pismo poświęcone najszerzej pojętej wiedzy o literaturze, jej różnorodnym dziedzinom i specjalizacjom, zajmuje się gł. metodami badawczymi i technikami interpretacyjnymi stosowanymi przez współcz. literaturoznawstwo i krytykę lit., omawia wybrane zjawiska twórczości lit., jej związki z życiem społ., tradycją lit., in. sztukami i środkami przekazu, wiele miejsca poświęca kulturze lit. i życiu lit., socjologii czytelnictwa, dydaktyce polonistycznej. Stałym przedmiotem zainteresowania T. są poszukiwania i osiągnięcia in. dyscyplin humanist. (m. in. semiologii, antropologii kult., lingwistyki strukturalnej), a wśród współpracowników znajdują się - poza badaczami i krytykami literatury -językoznawcy, socjologowie, historycy kultury, myśli filoz., estetyki, sztuk piast., muzyki, teatru, filmu. Artykuły problemowe skupione są zazwyczaj wokół określonych zagadnień (liczne nry monotematyczne, np. 4 z 1973 pośw. prozie 30-lecia PRL). Pismo ma w znacznym stopniu charakter dyskusyjny i polemiczny, nastawione jest na konfrontację różnych punktów widzenia, odmiennych ujęć i pomysłów interpretacyjnych. Adresowane gł. do środowisk nauk. i lit., także do nauczycieli i studentów.

Podobne prace

Do góry