Ocena brak

Tekst jednolity a tekst ujednolicony, definicja, sposób ogłoszenia

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub, gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. W przypadku wyznaczenia ogłoszenia tj., tekst ten sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wejścia w życie ustawy, w której został wyznaczony termin ogłoszenia tego tekstu. W tj. można uwzględnić również zmiany wprowadzone po dniu wejścia w życie ustawy, w której został wyznaczony termin ogłoszenia tego tekstu. Jeżeli tj. nie jest wyznaczony, tj. sporządza się w/g stanu z dnia wydania tego tj.Organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw.

Przepisy zdania pierwszego maja zastosowanie do ogłaszania tekstów jednolitych ' aktów normatywnych innych niż ustawa. Teksty jednolite tych aktów ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia, w dzienniku urzędowym. W którym dany akt normatywny ogłoszono (art.16 ustawy z 20.07.2000). W obwieszczeniu przytacza się przepis ustawy upoważniającej do ogłoszenia tj. i tytuł ustawy, której tj. jest ogłaszany, a ponadto wymienia się wszystkie ustawy, które wprowadziły zmiany do tekstu pierwotnego tej ustawy.

Tekst jednolity jest opublikowany w sposób urzędowy. Jest to tekst pierwotny ustawy + wszystkie jej zmiany.

Tekst ujednolicony -to tekst pierwotny aktu + wszystkie jego zmiany opublikowane w sposób nie urzędowy .

Różnica jest ważna.

- tekst urzędowy. Za błędy w tekście nie możemy ponosić konsekwencji,

- tekst ujednolicony - za błędy w tekście my ponosimy konsekwencje.

Kto i na jakiej podstawie może wydać tekst jednolity i ujednolicony?

Mamy ustawę, nowelizacje tej ustawy N1, N2, N3, Nn….

Przy wielokrotnej nowelizacji można:

- opracować nowy projekt ustawy

- opracować tekst jednolity dla przejrzystości prawa.

a) organ upoważniony bez zamieszczania w ustawie nowelizującej przepisu stwierdzającego, że będzie opublikowany tekst jednolity. Ustawy-organ upoważniony- marszałek sejmu. Lub inne akty ten organ, który je wydał.

b) ustawa nowelizująca wskazuje datę w której będzie tekst jednolity opublikowany. Organ upoważniony ma obowiązek to uczynić.

Forma

1) Obwieszczenie kompetentnego organu (marszałek sejmu- ustawy lub inny organ właściwy do wydania danego aktu) w formie obwieszczenia z załącznikiem, którym jest tekst jednolity. Np.obwieszczenie (tytuł … ) i dalej pkt. 1 tekst jednolity .W ZTP jest przykład. Wyszczególnia się to, co nie ulegało zmianie. Jeżeli zmiany były w innych ustawach dotyczące danego aktu to też. Można napisać, że tj. nie uwzględnia …

Zasady redagowania t.j.

  1. Zachowujemy numerację tekstu pierwotnego i tą którą wprowadzały ustawy nowelizujące,

  2. Jeżeli przepis był uchylony, pozostawiamy numer artykułu z zaznaczeniem "uchylony"i odnośniki, że w przypisie dodaje się ten akt, który przepis został uchylony.

  3. Jeżeli tekst zawiera przepisy w nowym brzmieniu to w przypisie podajemy akt, który ten

  4. Jeżeli przepis był wielokrotnie zmieniany to w przypisie umieszcza się chronologicznie wszystkie akty zmieniające.

Podobne prace

Do góry