Ocena brak

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - KONTAKTY Z MEDIAMI PODCZAS TARGÓW

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Do osób odwiedzających targi należą nie tylko członkowie danej branży, specjaliści i przypadkowi widzowie, ale teżdziennikarze, którzy szukają tutaj wiedzy z interesującej ich dziedziny oraz ciekawych informacji. Dlatego wystawcapowinien wykorzystać tę szansę, by rozpropagować informacje o swojej firmie. Do tego celu musi on mieć gotoweinformacje dla prasy, opisy nowości w ofercie wraz z ilustracjami (także w formie cyfrowej). Oczywiście tu równieżobowiązuje zasada, że jeśli materiał ma osiągnąć swój skutek, to musi być prawidłowo i ciekawie przygotowany.

Materiały prasowe

Dobrze prezentuje się cała teczka z logo firmy (backgrounders), w której zawarte są podstawowe informacjedziennikarskie, historia firmy, dane dotyczące obrotu handlowego, nowości technologiczne, opisy eksponowanychtowarów. Mogą również znaleźć się tutaj informacje o kadrze i innych istotnych osobach pracujących w firmie, przy czywarto dołączyć do notek biograficznych odpowiednie zdjęcia. Informacje winny być przygotowane w kilku wersjach, tak abyw razie potrzeby można było przygotować teczkę skomponowaną pod kątem jej przeznaczenia i właściwego odbiorcy.

Zestawy prasowe są nieodłącznym elementem konferencji prasowej, którą firma może zorganizować w ramachtargów. Konferencje prasowe mogą prezentować dziennikarzom również propozycje wielu firm z tej samej branży.

Aktywność prasową wystawców ma wspierać biuro prasowe targów. Do jego zadań należy opieka nad przybyłymidziennikarzami, dostarczanie im materiałów o targach oraz poszczególnych ekspozycjach, a w zależności od potrzeb -organizacja konferencji prasowych.Działania podejmowane po targach

Targi nie kończą się z ostatnim dniem ekspozycji. W krótkim czasie od zakończenia imprezy targowej trzeba dokonaćpodsumowania i działań follow-up: skontaktować się z interesującymi nas firmami, powołać się na kontakt targowy izaproponować następne spotkanie. Zakres działań dla pracowników public relations jest tutaj duży - podziękowania, listy,rozsyłanie wizytówek, sprawdzenie oddźwięku w prasie czy poinformowanie ważnych dla firmy osób, instytucji i organizacjiżycia gospodarczego o ewentualnych nagrodach targowych itp.

PODSUMOWANIE

1) Podstawowe cechy targów to ich okresowość i kompleksowość.

2) Targi mogą spełniać dwie główne funkcje: handlową oraz informacyjno-promocyjną.

3) Targi oferują wiele korzyści wystawcom, m.in.: bezpośredni kontakt z publicznościami, proste i szybkie zebranieinformacji o całej branży, możliwości do zdementowania plotek i poprawy opinii o firmie, wsparcie dla tradycyjnych technikpromocyjno-reklamowych, okazję do testowania nowych lub ulepszonych produktów itp.

4) Wyróżniamy wiele rodzajów targów - ich podział zależy od przyjętego kryterium.

5) Podstawowym kryterium w decyzji o wystawianiu się na targach powinien być wybór takich targów, na którychmamy największą szansę spotkać przedstawicieli środowiska ważnego dla funkcjonowania naszej firmy i wytyczonychcelów. Sam udział w targach musi być podporządkowany średnio- i długookresowym celom przedsiębiorstwa.

6) Wystawiennictwo w targach służy kontaktom z grupami z otoczenia zewnętrznego, dlatego ważne jest, aby stoiskoodpowiadało w pełni założeniom systemu tożsamości firmowej, misji firmy itp.

7) Targi to również okazja do wzmożonego kontaktu z mediami (odwiedziny na stoiskach, konferencje prasowe,sympozja itp. Należy zatem przygotować kompletne i zróżnicowane zestawy prasowe.

8) Nie wolno zapominać o ostatnim, ale bardzo ważnym etapie działań po zakończeniu targów (ponowny kontakt zosobami poznanymi w czasie targów, wysyłanie podziękowań, życzeń, umawianie kolejnych spotkań itp.

Podobne prace

Do góry