Ocena brak

T-34 - czołg

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Jeden z najlepszych czołgów 11 wojny światowej, skonstruowany przez zespół Biura Konstrukcyjne­go Charkowskiej Fabryki Parowo­zów pod kierownictwem M. Ko-szkina. Od jesieni 1937 r. do lipca 1939 r. zakład zbudował dwa proto­typy czołgów A-20 i T-32, które poddano próbom na Poligonie Na­ukowo-Badawczym Wojsk Pancer­nych; komisja zwróciła uwagę na konieczność pogrubienia pancerza T-32.

Projekt nowego wozu nazwa­nego T-34 konstruktorzy przedsta­wili 19 grudnia 1939 r. Państwowe­mu Komitetowi Obrony, który pod­jął decyzję o skierowaniu go do produkcji w Fabryce nr 183 w Charkowie i nakazał zbudowaniew 1940 r. 220 czołgów. Pierwszy doświadczalny czołg był gotowyw lutym 1940 r. i, po okresie inten­sywnych prób, w czerwcu 1940 r.uruchomiono produkcję seryjną.Do chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej w czerwcu 1941 r.dwa zakłady zbudowały 1225 eg­zemplarzy T-34. Już w pierwszychstarciach z niemieckimi *PzKpfwII. III i IV radzieckie czołgi wyka­zały wyższość: były szybsze, bar­dziej zwrotne, lepiej uzbrojonei opancerzone, a pochyłe płyty ka­dłuba i wieżyczki dobrze chroniłyzałogę przed pociskami.

W latach 1941-42 były wielokrotnie moder­nizowane - ulepszono gąsienice, wprowadzono nowy typ kół no­śnych z wewnętrzną amortyzacją, zmieniono układ napędowy itp. Do najważniejszych zmian skłoniło konstruktorów wprowadzenie przez Niemców czołgów *Panther i *Tiger I oraz zastosowanie w czołgach PzKpfw IV armaty dłu-golufowej kal. 75 mm o większej sile ognia. W maju 1943 r. podczas narady w Państwowym Komitecie Obrony zapadła decyzja o skon­struowaniu nowej armaty kal. 85 mm. Próby przeprowadzone latem 1943 r. wykazały, że działo S-53 o tym kalibrze, zamontowane w wieży czołgu, jest zbyt duże i uniemożliwia załodze właściwą obsługę. Biuro konstrukcyjne fa­brykiKrasnoje Sormowo" zapro­jektowało nową wieżę i na począt­ku 1944 r.

Fabryka nr 112 przystą­piła do produkcji czołgów T-34-85 z armatą D-5T, którą później zastą­piła armata ZiS-S-53. Pocisk z tego działa, wystrzelony z odległości 1000 m, przebijał pancerz o grubo­ści do 100 m, co pozwalało radziec­kim czołgom podejmować równo­rzędną walkę z niemieckimi czoł­gami nowych typów. W czasie II wojny światowej wyprodukowa­no łącznie 34 400 czołgów z arma­tami kal. 76 mm i 18 000 czołgów z armatami kal. 85 mm.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (T-34-85)

załoga 5 osób

silnik wysokoprężny W-2-34 o mocy 500 KM

ciężar 321

pancerz 20-90 mm

1 dziato kal. 85 mm

2 karabiny maszynowe DTM kal. 7,62 mm

prędkość 48 km/h

Podobne prace

Do góry