Ocena brak

Szwy czaszki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Szwy (suturae). Na sklepieniu czaszki  widzimy szew strzałkowy (sutura sagittahs), który biegnie w linii pośrodkowej, łącząc obie kości ciemieniowe. U płodów i osesków szew ten przedłuza się do przodu, dzieląc kość czołową na dwie symetryczne części. Jest to szew czołowy {sutura frontalis), który zazwyczaj zanika między 1 a 2 rokiem życia, czasami jednak (ok. 10%) zachowuje się jeszcze u dorosłego. Szew wieńcowy (sutura coronalis) przebiega mniej więcej prostopadle do szwu strzałkowego, obustronnie między kością ciemieniową a czołową, rozpoczynając się na przednim końcu szwu strzałkowego Szew węgłowy (sutura lambdoidea) odchodzi od tylnego końca szwu strzałkowego i biegnie obustronnie między kością ciemieniową a łuską potyliczną.

Na bocznej ścianie części mózgowej czaszki , idąc od przodu do tyłu. znajdują się: szew klinów o-czołowy (sutura sphenofrontalis) między kością czołową a skrzydłem większym kości klinowej, krótki szew klinów o-ciemieniowy (sutura sphenoparietalis) między kością ciemieniową a skrzydłem większym i szew łuskowy (sutura squamosa) między kością ciemieniową a częścią łuskową kości skroniowej. Szew ten przechodzi do przodu i ku dołowi w szew klinów o-łuskowy (sutura sphenosąua-mosa) między częścią łuskową kości skroniowej a skrzydłem większym, ku tyłowi zaś w szew ciemieniowo-sutkowy (sutura parietomastoidea) między kością ciemieniową a częścią sutkową kości skroniowej. Wreszcie w przedłużeniu szwu węgłowego biegnie ku dołowi szew poty liczno-sutko wy (sutura occipitomastoidea) między kością potyliczną a częścią sutkową kości skroniowej.

W części przedniej dołu skroniowego należy jeszcze wymienić szew czołowo-jarz mowy (sutura frontozygomatica), biegnący między wyrostkiem jarzmowym kości czołowej a wyrostkiem czołowym kości jarzmowej, i szew klinów o-jarzmowy (sutura sphenozygomatica) między kością jarzmową a skrzydłem większym kości klinowej. Na łuku jarzmowym biegnie krótki szew skroniowo-jarzmowy (sutura temporo-zygomatica) między wyrostkiem skroniowym kości jarzmowej a wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej.

Na części twarzowej czaszki  znajduje się poprzeczny szew u nasady nosa i jego przedłużenie, szew czołowo-nosowy (sutura frontonasalis) i szew czoło-wo-szczękowy (sutura frontomaxillaris). Ze środka szwu poprzecznego nosa biegnie pośrodkowo szewr między obu kośćmi nosowymi, szew między nos o wy (sutura in-ternasalis), bocznie zaś od niego szew nosowo-szczękowy (sutura nasomaxillaris). Mniej więcej pośrodku brzegu podoczodołowego rozpoczyna się szew jarzmowo--szczękowy (sutura zygomaticomaxillaris). Na podniebieniu biegną: szew podniebienny pośrodkowy (sutura palatina mediana), szew podniebienny poprzecznV (sutura palatina transversa) i często szczątki szwu przysiecznego (sutura incisiva). O szwach oczodołu i jamy nosowej będzie mowa dalej.

Łącznotkankowy materiał szwów wnika licznymi włóknami Sharpeya w brzegi przylegających do siebie kości i łączy je mocno. Znaczna większość kości czaszki połączona jest szwami piłowatymi (suturae serratae). Im bardziej szwy te są zazębione i rozgałęzione, jak w szwie strzałkowym lub węgłowym, tym mocniej kości są związane z sobą. Na wewnętrznej powierzchni kości szwy są słabiej zazębione niż na powierzchni zewnętrznej. Nieliczne tylko szwy mają odmienny charakter od szwów zębatych, np. szew fuskowy (sutura sąuamosa) między częścią łuskową kości skroniowej a kością ciemieniową lub szew gładki (sutura piana) na podniebieniu.

Podobne prace

Do góry