Ocena brak

SZOBER STANISŁAW

Autor /maciana Dodano /31.03.2012

SZOBER STANISŁAW, ur. 6 XI 1879 w Warszawie, zm. 29 VIII 1938 tamże, językoznawca. Bratanek F. Schobera. Studiował na ros. UW oraz prywatnie pod kier. J. Karłowicza, nast. w Moskwie. W 1908-19 wykładał gramatykę hist. na Wyższych Kursach Nauk. w Warszawie. Od 1919 prof. UW; po 1919 wykładał na KUL. Od 1923 red. Prac Filol. i współred. „Poradnika Językowego". W 1926-28 sekretarz gen. TNW, czł. PAU (od 1938) i wielu tow. nauk. i oświatowych. Współorganizator Instytutu Popierania Pol. Twórczości Literackiej. Ogłosił szereg prac z teorii języka i gramatyki porówn., lecz gł. zajmował się językiem polskim. Jego opisowa Gramatyka języka polskiego oprac, w wyd. 1 dla szkół średnich (cz. 1-3 1914-16), nast. jako podręcznik uniw. (1923, wyd. w oprać, i ze zmianami W. Doroszewskiego od 1953) odznacza się wielkimi walorami nauk. i dydaktycznymi. Wydał też kilka gramatyk szkolnych i prac z zakresu metodyki nauczania języka pol. w szkole (Nauka o języku 1934-36). Bardzo popularny stał się jego Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku (1937), wznow, jako Słownik poprawnej polszczyzny (1948, wyd. 3 uzup. w oprać. S. Skorupki, J. Tokarskiego, B. Wieczorkiewicza J958 i nast.). Sz. jest autorem pracy O języku Stanisława Staszica (w księdze zbiqr. Stanisław Staszic 1928), studiów w większości zebranych w tomach Na straży języka (1937) i Język a człowiek i naród (1939, tu m. in. O podstawach psychicznych zjawisk językowych, prwdr. 1907, Zjawiska stylu w stosunku do innych zjawisk językowych i stanowisko stylistyki wobec językoznawstwa, prwdr. 1921 i Życie wyrazów, prwdr. 1929-30). Publikował liczne art. w „Języku Pol." i „Poradniku Jęz.", prowadził przez wiele lat rubrykę nt. poprawności jęz. w „Kurierze Warsz.", wygłaszał pogadanki w Pol. Radiu.

Wybór pism, W. 1959 (tu bibliografia w oprac. I. Wieczorkiewicza).

T. LEHR-SPŁAWIŃSKI Śp. S.Sz.,Język Pol." 1938 z. 5; W. TASZYCKI Działalność naukowa S.Sz., „Biul. Pel. Tow. Językoznawczego" 1938 z. 7; W. DOROSZEWSKI S.Se. (18H-1938), Roczn. TNW 31/38 (1938/1945); B. WIECZORKIEWICZ S.Sz,, w: Z dziejów polonistyki warszawskiej (zbiór.), W. 1964.

Podobne prace

Do góry