Ocena brak

Szkolnictwo wyższe

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Tworzenie uczelni - państwowe szkoły wyższe (zakłady państw.) mogą być tworzone, znoszone, łączone i przekształcane w drodze ustawy, która określa: siedzibę, nazwę uczelni, ogólny kierunek działania oraz centr. org. adm. państw. sprawujący nadzór nad nią. Wszystkie szkoły wyższe z mocy prawa posiadają osobowość prawną. Wyróżnia je specjalny status ich terytorium - org. porządku i bezpieczeństwa publ. mogą wkraczać tam tylko na wezwanie rektora lub w razie zagrożenia życia ludzkiego, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora. Szkoły wyższe podlegają nadzorowi Min. Edukacji Narodowej.

Jednostki organizacyjne uczelni to wydziały i biblioteka główna.

Organami uczelni są:

- doradcze - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, opiniuje akty normatywne dot. szkolnictwa wyższego, badań naukowych, tytułów naukowych,

- kolegialne - senat (uchwala statut szkoły, wybór rektora - jeśli nie dokona tego kolegium elektorów, ustala kierunki działalności uczelni) i rady wydziałów (jest tym dla wydziału, co senat dla uczelni)

- jednoosobowe - rektor (najwyższy org. wykonawczy, kieruje działalnością uczelni, reprezentuje ją, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, przewodniczy senatowi, wydaje regulamin organiz. uczelni) i dziekani (org. wykonawczy rady wydziału).

PAN - Państwowa Akademia Nauk, najwyższa instytucja naukowa w Polsce. Składa się z członków krajowych (rzeczywistych i korespondencyjnych) i zagranicznych. Org. PAN to:

- Zgromadzenie Ogólne - naczelny org. PAN, biorą w nim udział wszyscy członkowie krajowi,

- Prezydium Akademii - org. wybieralny na 3 lata.

Bieżącą działalność Akademii sprawuje Sekretarz Naukowy, powoływany jest przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa R.M. spośród członków krajowych PAN.

Placówki naukowo-badawcze mogą być:

1. częścią szkół wyższych, która nie prowadzi działalności dydaktycznej, lecz prace doświadczalne,

2. organizowane i prowadzone przez PAN, są jej częścią,

3. jednostkami badawczo-rozwojowymi (ich cel to prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych), które przybiorą postać:

- instytuty naukowo-badawcze

- ośrodki badawczo-rozwojowe

- centralne laboratoria

Ich utworzenie następuje w drodze uchwały R.M., podlegają wpisowi te jednostki do rejestru. Org. rejestracyjnym jest sąd.

Są dwa stopnie naukowe wg ustawy: doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki. Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki lub sztuki, który to nadaje Prezydent RP.

Podobne prace

Do góry