Ocena brak

Szkolenia pracownicze w Polsce.

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

. Szkolenia pracowników w polskich organizacjach są ważne ze względu na dwie podstawowe przesłanki:

 • coraz silniejszą i bardziej agresywną konkurencję na polskim rynku,

 • sytuację gospodarczą Polski, która powoduje, że wiele organizacji znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej co powoduje zmniejszenie finansów przeznaczanych na szkolenia pracowników.

Przeprowadzone badania ukazały poniższy obraz polskiego rynku szkoleń:

 • większość organizacji działających na rynku polskim nie prowadzi etapu przygotowania się do szkolenia (wg badań aż 53%). Nie rozpoznając potrzeb szkoleniowych organizacje te popełniają wiele błędów w kolejnych etapach procesu szkoleniowego. Nie wiedzą, jakie szkolenia są dla nich odpowiednie, nie potrafią wybrać odpowiedniej oferty szkoleniowej, co powoduje, że mimo poniesienia, często wysokich nakładów szkolenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,

 • punktem wyjścia do skierowania na szkolenie są często już zachodzące zmiany w samej organizacji lub jej otoczeniu. Szkolenie jest wtedy zbyt późno przeprowadzane,

 • organizacje sugerują się przy podejmowaniu decyzji o szkoleniu, nadsyłanymi ofertami firm szkoleniowych. Zdarza się, że pracownicy kierowani są wtedy nie na potrzebne organizacji szkolenie, ale na szkolenie, które jest wówczas modne,

 • podstawowym celem kształcenia pracowników jest dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb wynikających ze zmian na rynku. Wzbogacenie umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań jest zsuwane na dalszy plan. Organizacje nie są zainteresowane inwestowaniem w szkolenie podnoszące ogólny poziom wykształcenia. Obawa przed odchodzeniem wyszkolonych pracowników do konkurencji, sprawia, że brak jest szkoleń kształtujących uniwersalne umiejętności i zachowania, przydatne więcej niż jednemu pracodawcy,

 • istnieje przewaga szkoleń pracowników wykonawczych nad szkoleniami kadry kierowniczej. Przejawia się tu niechęć kadry kierowniczej do podnoszenia kwalifikacji, co stanowi duży błąd,

 • nadal większość szkoleń ma charakter obowiązkowych kursów, wynikających z przepisów prawa,

 • polskie organizacje wolą korzystać z gotowych programów szkoleniowych,

 • o wyborze firmy szkoleniowej decyduje renoma, dobra lokata w rankingach, długi okres współpracy oraz niskie ceny oferowanych szkoleń,

 • polskie organizacje nadal zbyt często nie przeprowadzają oceny efektywności szkoleń (wg badań tylko 40% organizacji dokonuje tej oceny),

 • im trudniejsza sytuacja finansowa organizacji, tym mniej uwagi przywiązuje się do analizy potrzeb szkoleniowych, tym mniej uwagi poświęca się szkoleniom.

Podobne prace

Do góry