Ocena brak

SZERSZE I WĘŻSZE POJĘCIA ZNAKU

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Przy najszerszym rozumieniu termin „znak" oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi jego uŜytkownika (jako znaku) do czegoś transcendentnego względem tego przedmiotu, który stanowi medium  (środek) w docieraniu do czegoś, w udostępnianiu czy przywoływaniu czegoś innego (desygnatu znaku, przy szerokim rozumieniu słowadesygnat"). Co najmniej średniowiecza sięga rozróŜnienie między znakami instrumentalnymi (które pełnią funkcję znaku, o ile same staną się tematem świadomości, które odgrywają rolę medium ąuod w poznaniu) i znakami formalnymi (które odnoszą do swego desygnatu bez uprzedniego stania się przedmiotem  świadomości, które są „przezroczyste" i w poznaniu odgrywają rolę medium quo).

Od C. S. Peirce'a wielu przyjmuje szerokie pojęcie znaku, obejmujące indeksy (symptomy, oznaki), ikony (obrazy) oraz symbole (wyraŜenia językowe itp). Niektórzy znakiem nazywają jedynie obrazy i symbo-le (w terminologii Peirce'a). R. Ingarden wyróŜnia oznaki, znaki w sensie wtasciwym, obrazy i wyrażenia językowe i jest przeciwnikiem operowania ogólnym pojęciem znaku. I. Dąmbska wyróŜnia oznaki naturalne i konwencjonalne (.symptomy i sygnały), znaki ikoniczne oraz symbole; z tym Ŝe obok konwencjonalnych znaków-symboli (wyraŜenia językowe) wymienia symbole metaforyczne (symboliczność snów, mitów itp.).

M. Wallis za znaki właściwe uważa znaki ikoniczne, znaki konwencjonalne (typu wyraŜeń języka) i symbole (np. lew jest symbolem siły lub pychy). Językoznawca T. Milewski wyróŜnia jako zasadnicze rodzaje znaków symptomy i sygnały, te ostatnie dzieli na apele i sygnały semantyczne, te znów na obrazy i sygnały arbitralne, które z kolei poddaje dalszym podziałom. Niech te przykłady wskaŜą na rozmaitość podziałów znaków i rozbieŜność w terminologii. Dla nas znak to znak ikoniczny (np. fotografia, globus) i znak konwencjonalny (np. sygnał kolejowy, wyraŜenie danego języka). W  dalszych  uwagach  będzie   moŜna  poruszyć  tylko  niektóre,   wybrane kwestie.

Podobne prace

Do góry