Ocena brak

SZCZEGÓŁOWOŚĆ BUDŻETU

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Zasada szczegółowości - budżet musi być ustalony i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych; uchwała budżetowa j.s.t. określa:

prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,

wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,

źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu j.s.t.,

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych i funduszy celowych,

upoważnienia dla zarządu j.s.t. do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań j.s.t.,

zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

dotacje,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Podobne prace

Do góry