Ocena brak

Szczególne reguły przeprowadzania dowodu ze świadków, biegłych i oględzin

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

I. Istotne znaczenie mają w postępowaniu administracyjnym zeznania świadków. Świadkami mogą być tylko osoby fizyczne dysponujące wiedzą o określonych faktach mających znaczenie w rozpoznawanej sprawie. Kodeks nakłada na wszystkich obowiązek zeznawania w charakterze świadka, jednak pewnym kategoriom osób służy prawo odmowy zeznań oraz prawo odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Określone są również kategorie osób, które nie mogą być świadkami .

1) Świadkami nie mogą być:

- osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,

- osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały zwolnione z tego obowiązku

- duchowni, co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi,

2) Świadek może odmówić zeznań, jeśli jest małżonkiem strony, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem i powinowatym I stopnia, jeśli świadek pozostaje ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,

3) Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę, lub bezpośrednią szkodę majątkową. Świadka należy uprzedzić o prawie do odmowy zeznań oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Kodeks przewiduje możliwość stosowania sankcji administracyjnych w przypadku nieusprawiedliwionego braku stawiennictwa w charakterze świadka ( kara grzywny do 50 zł., a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – 200 zł.) , nie dotyczy to żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ( ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinarną).

II. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ prowadzący postępowanie może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii. Dowód z opinii biegłego może być przeprowadzony z urzędu jak i na wniosek strony. Biegli wypowiadają się co do okoliczności faktycznych na podstawie wiedzy fachowej i doświadczenia życiowego. Przedmiotem opinii biegłego są wiadomości specjalne ( np. wiadomości z zakresu medycyny, budownictwa, ochrony środowiska, komunikacji). Przedmiotem opinii biegłego nie mogą być wiadomości prawnicze. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie zajętego stanowiska z jednoczesnym odniesieniem się do innych wydanych w sprawie opinii.

III. Dowód z oględzin przeprowadzony jest wówczas, gdy konieczne jest dokonanie spostrzeżeń za pomocą zmysłów ( wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu), co do właściwości jakiejś rzeczy czy miejsca. Z tego środka dowodowego można skorzystać w razie potrzeby. W praktyce sięga się do oględzin w sprawach budowlanych, z zakresu ochrony środowiska, gruntowych itp. Przedmiotem oględzin może być nieruchomość, rzecz ruchoma a nawet ciało człowieka ( np. w sprawach o choroby zawodowe).

Podobne prace

Do góry