Ocena brak

Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Uważa się, że specjalne uprawnienia banków, prowadzące do ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw klientów banków, nie są dyktowane względami interesu publicznego, lecz służą wyłącznie prywatnym interesom komercyjnych instytucji bankowych.

 • 1)zabezpieczenia wierzytelności banku

  • możliwa jest wielość form zabezpieczenia

  • realizacja jakiejkolwiek formy zabezpieczenia wierzytelności powoduje wygaśnięcie innych form zabezpieczenia

 • 2)bankowy tytuł egzekucyjny

 • przepisy o BTE mają charakter wyjątkowy

 • mogą być wystawiane na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych

 • Bankowy tytuł egzekucyjny ma charakter tytułu wykonawczego egzekucyjnego tylko po uprzedniej zgodzie dłużnika i zatwierdzeniu przez sąd

 • brak któregokolwiek z elementów BTE wymienionych w ustawie powoduje oddalenie przez sąd

 • 3)księgi bankowe –maja moc prawną dokumentów urzędowych

 • 4)banki są uprawnione do wydawania ogólnych warunków umów i regulaminów bankowych

  • postanowienia ogólnych warunków umów oraz regulaminów są dla stron wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków

  • normy regulaminowe nie są normami powszechnie wiążącymi

  • regulaminy zawierają normy indywidualne i konkretne, które swoją moc wiążącą uzyskują jedynie na podstawie zgodnej woli obydwu stron

 • 5)prowizje i opłaty pobierane przez banki

  • w ustawie nie ma max wysokości takich prowizji

  • w umowach zawieranych przez bank z klientem wolno zastrzegać na rzecz banku wynagrodzenie za świadczone na rzecz klientów usługi

  • można wybrać:

   • jedno łączne wynagrodzenie

   • osobne wynagrodzenie za poszczególne czynności

Obowiązki banku

Tajemnica bankowa. Zakres podmiotowy obejmuje banki, osoby w nich zatrudnione, osoby za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe. Tajemnica bankowa nie jest determinowana czasem trwania określonego stosunku prawnego łączącego dany podmiot z bankiem.

Obowiązek ten powstaje w momencie, gdy poweźmie on wiadomości podlegające ochronie. Trwa on przez czas nieokreślony. Jest nią objęta informacja, która składa się z informacji dotyczących czynności bankowych, wiadomości dotyczących osoby będącej stroną umowy. Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy wobec stron umowy.

Żądanie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową może być dla banku wiążące tylko wówczas, gdy pochodzi od podmiotu, któremu ustawa daje tę gwarancję. Są to:

 • inne banki na zasadzie wzajemności (informacje wewnątrzsektorowe)

 • na żądanie:

  • KNB w zakresie sprawowanego nadzoru

  • Sądu lub prokuratora

   • W sprawie karnej lub karnej- skarbowej osoby fizycznej

   • --------------------------------------------- osoby prawnej lub JONOP

   • w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku

  • dyrektora Izby Celnej

Podobne prace

Do góry