Ocena brak

SZANSE I BARIERY INNOWACJI

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Innowacje stają się dzisiaj jedną z najważniejszych broni w walce konkurencyjnej , podstawowym elementem strategii dobrze zarządzanych przedsiębiorstw i to zarówno elementem działania ofensywnego , polegającego na wchodzeniu na nowe rynki , jak i działania defensywnego , chroniącego je przed zagrożeniem ze strony rzeczywistych i potencjalnych konkurentów .

Strategię takich przedsiębiorstw cechuje tzw. dynamizm innowacyjny , który rozumiany jest jako otwarcie się na wszelkiego rodzaju nowości , ciągłe poszukiwanie nowych idei , pomysłów i rozwiązań oraz szybki ich wprowadzanie do praktyki .

Innowacje nabierają więc w każdym przedsiębiorstwie swoistego wymiaru , stając się warunkiem aktywności i żywotności przedsiębiorstwa . Jednocześnie są one coraz trudniejszym problemem do rozwiązania , wymagającym wielostronnej analizy . Kadra kierownicza koncentruje się głównie na ich aspektach tech-org. ,

lekceważąc aspekty psychospołeczne , a to właśnie one są szczególnie ważne ,

gdyż decydują o stosunku do innowacji jej bezpośrednich wykonawców . Wprowadzając innowacje , należy zawsze mieć na uwadze , że dla pracowników siłą napędową jest wizja przyszłości firmy i dążenie jej kierownictwa do poprawy ich sytuacji pracy .

 

Wprowadzanie innowacji napotyka na swej drodze szereg barier . Możemy do nich zaliczyć :

  • bariery biurokratyczne np. skostniałe struktury organizacyjne i stereotypy myślenia

  • bariery ekonomiczne np. brak odpowiednich środków finansowych

  • bariery psychospołeczne np.

- obawa pracowników przed utratą dotychczasowego bezpieczeństwa

- brak zrozumienia potrzeby innowacji

-obawa przed popełnieniem błędu

- brak zdolności menedżera do twórczego myślenia oraz brak umiejętności organizacyjnych

 

 

Powyższe bariery w znacznej mierze utrudniają kreowanie i wprowadzanie innowacji oraz osłabiają efekty planowanych przeobrażeń . Opór przedsiębiorstwa wobec zmian tkwi głównie w jego podsystemie społecznym , w cechach psychologicznych pracowników i ich wzajemnych interakcjach .

Podobne prace

Do góry