Ocena brak

SYSTEMY UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ W POLSCE

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Nauczanie zasad prawidłowego żywienia w' Polsce, podobnie jak i w wielu innych krajach, rozpoczyna się w przedszkolu, ałe głównym miejscem zdobywania wiedzy o żywieniu jest szkoła. W aktualnych podstawach programowych różnych typów szkól wiedza na temat żywności i żywienia przekazywana jest w ramach trzech etapów nauczania, przy' czym I i II etap jest realizowany w szkołach podstawowych. a etap III w gimnazjach. Podstawowe wiadomości z lego zakresu ujęte są w postać tzw. prozdrowotnej ścieżki edukacyjnej i mogą być włączane do indywidualnych nauczycielskich programów różnych przedmiotów, najczęściej chemii i biologii, albo realizowane jako odrębne kilkugodzinne, modułowe zajęcia lekcyjne. Ścieżki prozdrowotne znajdują się również w podstawach programowych liceów ogólnokształcących. liceów profilowanych oraz techników. Na tym poziomie zawierają one rozszerzone i pogłębione wiadomości dotyczące m.in. funkcji układu pokarmowego, następstw zdrowotnych nieprawidłowego żywienia, źródeł, roli i przyswajania składników pokarmowych w organizmie, zasad układania jadłospisów.

Jakkolwiek opisany wyżej system stwarza szansę na wzrost poziomu wiedzy żywieniowej dzieci i młodzieży, a w perspektywie na pożądane zmiany w strukturze spożycia żywności i poprawę zdrowotności społeczeństwa, to rzeczywiste efekty są zależne od wyboru ścieżki edukacyjnej przez nauczyciela i sposobu jej realizowania przez przekazywanie przewidzianych w niej treści.

Szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich w naszym kraju spełnia Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, powołana do życia przez Ministra Edukacji Narodowej w' 1995 roku. Organizatotem tej Olimpiady jest Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), wspomagana przez Zespół Szkól nr 6 w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne (do 2007 roku). Komitetowi Głównemu Olimpiady przewodniczy od początku prof. dr hab. Jan Gawęcki, a funkcję kierownika organizacyjnego pełni mgr inż. Malina Lananówka. W tej trójstopniowej Olimpiadzie, mającej etap szkolny, okręgowy i centralny, uczestniczy corocznie kilka tysięcy uczniów z kilkuset średnich szkól ogólnokształcących i zawodowych z całej Polski, a laureaci. poza cennymi nagrodami, uzyskują wolny wstęp na wyższe uczelnie. Z Olimpiadą tą jest związana spccjalna seria wydawnicza pod nazwą Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w której są publikowane i nieodpłatnie przekazywane do zainteresowanych szkół książeczki popularyzujące problematykę żywieniową będącą tematem wiodącym kolejnych edycji Olimpiady.

Placówki zajmujące się prowadzeniem popularyzacji i edukacji wiedzy żywieniowej w systemie oświaty pozaszkolnej znajdują się w kilku resortach (zdrowia, rolnictwa i rozwoju wsi, pracy i opieki społecznej) oraz przy organizacjach społecznych i naukowych Prowadzą one m.in.: studia podyplomowe dla nauczycieli. lekarzy, dietetyków, szkolenia dla pracowników służby medycznej średniego szczebla (intendentów, dietetyków czy pielęgniarek). Przykładami inicjatyw w upowszechnianiu żywienia mogą być: Warszawska Szkoła Zdrowia, Wszechnica Żywieniowa SGGW. coroczne otwarte konferencje Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych pn. .Fikcje i Fakty", stoiska i prezentacje w ramach lokalnych Festiwali Nauki.

W pozaszkolnej oświacie żywieniowej ważna rolę odgrywają prasa, radio i 'W oraz wydawnictwa, które swoim zasięgiem obejmują bardzo duże grupy ludzi. Na twórcach (autorach, dziennikarzach, producentach) rozmaitych programów radiowych, telewizyjnych i innych materiałów popularyzujących zagadnienia żywienia spoczywa odpowiedzialnie za rzetelność i odpowiedni poziom merytoryczny przekazywanych treści, które jednak nie zawsze są potwierdzeniem uczciwości dziennikarskiej.

 

Podobne prace

Do góry