Ocena brak

Systemy polityczne współczesnych państw

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

System polityczny - sformalizowany układ organizacji, instytucji oraz metod oddziaływań politycznych. W skałd wchpdzą: ustrój, system partyjny, relacje władz itp.

USA - republika związkowa, w skłd wchodzi 50 stanów + dydtrykt Kolumbii (jednostka administracyjna USA, stanowiąca okrąg społeczny miasta Waszyngton, podlega bezpośrednio kongresowi). Głową państwa i szefem rządu jest prezydent. Kongres składa się z senatu (izba niższa) oraz Izby Reprezentantów (izba wyższa). Senat liczy 100 członków, dwóch z każdego stanu, wybieranych w wyborach powszechnych na 6 lat, 1/3 senatorów wycofuje się co 2 lata. 435 -osobowa I.reprezentantów wybierana jest na 2 lata z jednostkowych okręgów wyborczych.

Dodatkowi, nie biorący udziału w głosowaniu członkowie Izby, są dysygnowani przez takie okręgi jak: Kolumbia, Guama, Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i Samoa Amerykanskie. Federalną władzę wykonawczą sprawuje prezydent, pełni on swe obowiązki przez 4 lata. Kandydaci na prezydenta przechodzą serię prawyborów, co umożliwia poszczególnym partią wyłonienie swego kandydata. Prezydent i wiceprezydent są wybierani przez kolegium elektorskie delegatów zobowiązanych do indywidualnego poparcia kandydata na prezydenta - samo kolegium wybierane jest w wyborach powszechnych. Po zaprzysiężeniu przez Senat, prezydent mianuje Radę Ministrów. Każdy z 50 stanów ma odzielną konstytucję i legislatywę z szerokimi uprawnieniami. Władzę wykonawczą w każdym stanie sprawuje gubernator wybierany w bezpośrednim głosowaniu powszechnym.

FRANCJA - republika, głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 7 lat. Powołuje on premiera o Radę Ministrów, odpowiedzialnych przed parlamentem. W praktyce bardziej prezydent niż premier przewodniczy radzie ministrów. Parlament składa się z dwu izb. Senat (i.wyższa) liczy 319 członków: 309 reprezentuje poszczególne okręgi, zbiorowości oraz terytoria zamorskie, 10 wybierają obywatele francuscy zamieszkujący za granicą. Kadencja senatorów trwa 9 lat: 1/3 członków senatu ustępuje co 3 lata. Zgromadzenie Narodowe (i.niższa) liczy 577 deputowanych wybieranych na 5 lat w wyborach powszechnych z jednomandatowych okręgów wyborczych (gdy żaden z kandydatów nie uzyska zbsolutnej większości w pierwszej rundzie, w drugiej odbywa się głosowanie na kandydatów prowadzących).

WIELKA BRYTANIA (I IRLANDIA PN.): dziedziczna monarchia konstytucyjna, monarcha sprawuje władzę dożywotnio, podstawę prawną stanowią liczne akty prawne z różnych epok. Władza ustawodawcza to 2-izbowy parlament: Izba Lordów (przedstawiciele dziedziczni lub dożywotni) i Izba Gmin (kadencja 5 lat, z wyborów powszechnych). Władza wykonawcza - rząd z premierem, wyłaniany przez stronnictwo mające większość w Izbie Gmin i przed nią odpowiedzialny politycznie.

IZBA LORDÓW - izba wyższa parlamentu, wywodząca się z angielskiej średniowiecznej rady królewskiej, od XVIIw. stopniowo traciła pozycję na rzecz Izby Gmin, od aktów 1911 i 1948r. faktycznie bez uprawnień ustawodawczych, złożona ze świeckich i uduchowionych parów dziedzicznych lub dożywotnich (ok. 1200 członków); pełni też funkcję najwyższego sądu apelacyjnego.

IZBA GMIN - izba niższa parlamentu brytyjskiego, wykształcona w Anglii XIII-XIV w.; reprezentanci hrabstw i miast, XVII-XVIII w. wzrost uprawnień, 1832,1867,1884 reformy prawa wyborczego do Izby Gmin, obniżenie cenzusu majątkowego elektoratu; od 1918 z wyborów powszechnych; główny organ ustawodawczy państwa, faktycznie powołujący i kontrolujący rząd, kadencja do 5 lat; 651 deputowanych.

NIEMCY: republika federalna. konstytucja z 1949r. (nowelizowana), głową państwa jest prezydent (kadencja 5 lat, wybór przez Zgromadzenie Federalne i reprezentantów parlamentów krajowych), władza ustawodawcza - 2-izbowy parlament: Bundestag (Zgromadzenie Federalne, 662 członków, 4 lata, wybory powszechne) i Bunderrat (68 członków, przedstawiciele krajów związkowych); władza wykonawcza - rząd z kanclerzem.

Podobne prace

Do góry