Ocena brak

Systemy i mechanizmy płatności międzynarodowych

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu powstałych między podmiotami z różnych krajów należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych. Mogą mieć formę gotówkową i bezgotówkową.

Rozliczenia bezgotówkowe mogą mieć formę kompensat towarowych:

całościowych (podmioty dokonują zakupów na taką samą kwotę u siebie nawzajem czyli handlu wymiennego lub transakcji równoległych np. importer z Ukrainy uzależnia zawarcie kontraktu na zakup węgla od zgody polskiego kontrahenta na import ukraińskiego żelaza) lub częściowych, których istotą jest brak równowartości transakcji kupna i sprzedaży.

Obecnie większość rozliczeń gotówkowych dokonywana jest za pośrednictwem banków. Rozliczenia te przybierają różne formy w zależności od tego czy płatność podlega odroczeniu czy też jest uwarunkowana w inny sposób, albo czy dotyczy obrotu towarowego, usługowego, czy też świadczeń jednostronnych.

W przypadku rozliczeń bez odroczenia płatności najbardziej rozpowszechnioną formą jest polecenie wypłaty i czek (tzw. bezwarunkowe formy zapłaty). Uwarunkowanymi środkami zapłaty są inkaso(i różne jego formy ) i akredytywa ( różne formy).

W odniesieniu do płatności odroczonych (kredytów) do bezwarunkowych środków zapłaty zaliczamy weksel (różne formy), a środków warunkowych niektóre rodzaje akredytyw.

Transakcje kapitałowe mogą być rozliczane zarówno za pomocą w/w środków zapłaty jak i drogą zamiany jednych instrumentów na inne. Dla wierzyciela najbardziej korzystne są nie uwarunkowane formy zapłaty, a dla dłużnika uwarunkowane ( im bardziej tym lepiej).

Trudności płatnicze i wymienialności walut spowodowały, że powstały umowy o międzynarodowym obrocie finansowym. Dzielimy je na:

  1. rozrachunkowe clearingowe – nie dopuszczające transfery walut wymienialnych między krajami. Wszystkie należności wzajemne są wpłacane przez strony na specjalne rachunki, a w momencie płatności wierzyciele zgłaszają się do odpowiednich banków w swoich krajach otrzymując należności ze środków z wpłat dłużników dokonywanych w tym samym kraju.

  2. płatnicze – dopuszczające transfer walut wymienialnych między krajami. Treścią umów płatniczych jest uzgodnienie max kwoty jaką strony zobowiązują się do przekazania wzajemnie za import.

Rozliczenia międzynarodowe z udziałem pieniądza są prowadzone zużyciem walut międzynarodowych i rynku walutowego.

Podobne prace

Do góry