Ocena brak

Systemy ewidencji podmiotów gospodarczych

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Wyróżnia się tu:

1. ogólny system identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarczych (REGON). Organizowany jest i prowadzony przez GUS. Każda jednostka objęta tym systemem otrzymuje stały, cyfrowy identyfikator, będący kolejnym numerem jednostki w rejestrze. Identyfikator i cechy klasyfikacyjne danej jednostki stanowią łącznie jej numer statystyczny, nadawany przez GUS.

2.system ewidencji przedsiębiorców. Postępowanie ewidencyjne przeprowadza właściwy organ gminy lub miasta.

3.System rejestracji podatkowej.

Obecnie zagadnienia te reguluje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników z 1995 roku.

Pomiot otrzymuje z urzędu skarbowego własny numer identyfikacji podatkowej NIP.

4.Wewnętrzny system ewidencyjno-informacyjny.

Zapewnia wykonywanie obowiązków sprawozdawczych nałożonych przez ustawę o statystyce publicznej. W systemie tym wymienione wyżej podmioty muszą ustanowić podstawowe kategorie, klasyfikacje, nomenklatury i kody ustalone lub zatwierdzone przez GUS, uwzględniając ujednolicone dokumenty i systemy ewidencji podstawowej oraz zalecone do stosowania typowe i informatyczne systemy ewidencyjno-informacyjne.

5. Rejestry sądowe.

Obecnie mamy Krajowy Rejestr Sądowy. Każdy ma wgląd do rejestru. Wpisów do rejestru dokonuje się w sądowym postępowaniu rejestrowym. Rejestry z regułyjawne. Jawność formalna polega na tym, że możemy powoływać się na zapisy dokonane w rejestrze. Jawność materialna zaś oznacza prawdziwość informacji zawartych w rejestrach.

Podobne prace

Do góry