Ocena brak

SYSTEM WIĘKSZOŚCIOWY A SYSTEM PROPORCJONALNY

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

System większościowy dot. wyboru do Senatu - decyduje zwykła większość głosów. System proporcjonalny- dot. Sejmu, gdzie warunkiem jest utworzenie wielomandatowych okręgów wyborczych a podział mandatów miedzy poszczególne listy zależy odpowiednio od uzyskanych głosów. Do sejmu RP wybiera się posłów w/g zasady proporcjonalności:

a). 391 posłów z okręgowych list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych

b). 69 postów z ogólnopolskich list

System d' Hondta ( proporcjonalny ). Metoda ta polega na: a), podziale liczby głosów otrzymanych przez poszczególne listy kolejno przez l, 2, 3, 4 itd. b), uszeregowaniu największych otrzymanych w ten sposób ilorazów w szereg malejący, obejmujący tyle ilorazów, ile jest mandatów do podziału.

c), najmniejszy iloraz ( wspólny dzielnik ) zostaje następnie użyty do podziału liczb otrzymanych przez poszczególne listy głosów, a otrzymany stąd iloraz oznacza liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne listy.

Odejście od bezwzględnej proporcjonalności stanowi tzw.: klauzula zaporowa . W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały conajmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju ( 8% dla utworzonych koalicji). W podziale mandatów pomiędzy ogólnopolskie listy kandydatów na posłów uwzględnia się wyłącznie listy tych komitetów wyborczych których okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały conajmniej 7% ważnie oddanych głosów w skali kraju. Komitety wyborcze mniejszości narodowych mają prawo wyboru, mogą korzystać ze zwolnienia listy bądź z 5% klauzuli zaporowej odnośnie do listy okręgowej bądź z 7% odnośnie do listy ogólnopolskiej. System ten zapobiega wewnętrznemu rozbiciu parlamentu.

Podobne prace

Do góry