Ocena brak

System rządów w świetle Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Nie jest to system prezydencki, chociaż mamy pewne elementy tego systemu w postaci wyborów bezpośrednich od 1990r.

1) W roku 1990 przeszło się na system powszechnych wyborów prezydenckich. (Nowa konstytucja znacznie ograniczyła kompetencje prezydenta w porównaniu z małą konstytucją.)

2) Kontrasygnata nie dotyczy wszystkich aktów prezydenta (w klasycznym systemie parlamentarnym każdy akt prezydenta musi być poddany kontrasygnacie). To są 2 elementy systemu prezydenckiego.

Ale jeżeli przyjmiemy, że założeniem systemu parlamentarnego jest odpowiedzialność polityczna rządu, że jest struktura rządu dwuczłonowa, że istnieje głowa państwa, że istnieje rząd z premierem na czele, że rząd może być obalony przez parlament, no to jest to na pewno system parlamentarny, z elementami racjonalizacji systemu. Należy tu pamiętać o instytucji konstruktywnego wotum nieufności z szczególną procedurą uchwalania tego wotum nieufności (bezwzględna ustawowa liczba posłów, zachowanie terminu, nie można tego wiecznie powtarzać).

Konstytucja.... art. 90, który w sposób wyraźny wskazuje elementy podziału władzy, a więc na element przedmiotowy, podmiotowy, na równoważenie władz. art. 10 mówi, że ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ust. 2 mówi, że władzę ustawodawczą sprawuje sejm i senat, władzę wykonawczą prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Układ stosunków między wł. ustawodawczą i wykonawczą jest oparty na zasadzie współdziałania.

Zasada podziału władzy pojawiła się w małej konstytucji z 1992r.

Do góry