Ocena brak

SYSTEM PLANOWANIA JAKO INSTYTUCJONALNA PLATFORMA GODZENIA RÓŻNYCH CZĄSTKOWYCH INTERESÓW SPOŁECZNYCH

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

Dużego znaczenia nabrały badania ekologiczne stosowane w procesach planistycznych, zwłaszcza w tworzeniu planów przestrzennych zagospodarowania kraju. Przy założeniu, że człowiek, zbiorowości ludzkie muszą współdziałać z otoczeniem przyrodniczym, które jest w stanie zagrożenia degradacją powodowaną rozwojem przemysłu, dlatego podejście ekologiczne do procesów planistycznych ma znaczenie teoretyczne i praktyczne. Życie w określonych warunkach środowiskowych jest ważnym czynnikiem określającym stopień dobrobytu społeczeństwa oraz stan jego zdrowia.

Dzięki ekologii społecznej poszerzyły się zakresy analiz struktur przestrzennych różnych typów jednostek osiedleńczych, zwłaszcza miast.

PRÓBY WYJAŚNIANIA NIEKTÓRYCH TYPÓW ZACHOWAŃ POPRZEZ ICH ODNIESIENIE DO PRZESTRZENI

Przestrzeń społecznie zawłaszczana jest przez jej mieszkańców. W ramach przestrzeni uznanej za "swoją" mamy do czynienia z koniecznością uznawania wartości lokalnych i respektowania zaleceń płynących z obowiązujących lokalnie wzorów i norm zachowań. Wzmacnianie roli przestrzeni następuje dzięki kontroli społecznej, która wyraźnie dba o to, by wszelkie zachowania łamiące ład lokalny były na terenie dzielnicy potępiane.

Podobne prace

Do góry