Ocena brak

System motywacyjny

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie by uniknąć reprymendy albo ograniczyć swój wysiłek do minimum, licząc się z pewną przyganą.

Motywowanie jest ważnym zadaniem dla menedżerów, ponieważ motywacje, obok indywidualnych możliwości i uzgodnień oraz czynników po stronie otoczenia, decyduje o indywidualnych osiągnięciach pracownika. Podejście do motywowania ewoluuje od spojrzenia tradycyjnego poprzez podejście od strony stosunków międzyludzkich do podejścia od strony zasobów ludzkich.

Podejście do motywowania od strony treści zajmuje się czynnikami sprawczymi motywacji. Popularne teorie treści motywacji obejmują hierarchię potrzeb Maslowa oraz teorię dwuczynnikową Herzberga. Inne ważne potrzeby to potrzeba osiągnięć, afiliacji(przynależności) i władzy.

  • Podejście do motywowania od strony procesu zajmuje się samym mechanizmem motywacyjnym. Teoria oczekiwań sugeruje, że ludzie są motywowani do pracy, jeżeli są przekonani, że ich wysiłek zaowocuje wyższymi osiągnięciami, że te osiągnięcia będą prowadziły do nagród, że pozytywne aspekty wyników przeważą nad aspektami negatywnymi. Teoria sprawiedliwości oparta jest na założeniu, że ludzie mają motywację do osiągnięcia do osiągnięcia i utrzymania sprawiedliwości społecznej. Spojrzenie oparte na teorii wzmocnienia koncentruje się na sposobie podtrzymywania motywacji. Podstawowe założenie mówi, że zachowanie pociągające za sobą nagrody będzie powtarzane, podczas gdy zachowanie wywołujące skutki negatywne-raczej nie. Wzmocnienie może przybrać formę wzmocnienia pozytywnego, unikania, karania i eliminacji.

Do nowych ujęć motywowania pracowników należą teorie ustalania celów i podejście japońskie. Popularne strategie motywacyjne obejmują modyfikację zachowania, zmodyfikowany tydzień roboczy, przeprojektowanie pracy i programy współuczestnictwa, zastosowane jako element wzmacniający motywację.

Systemy nagradzania są głównym mechanizmem wykorzystywanym przez menedżerów w kierowaniu motywacją. Właściwie zaprojektowane systemy mogą poprawić postawy, motywację i zachowania. Skuteczne systemy nagradzanie muszą zapewnić wystarczające nagrody na poziomie jednostkowym, spełniające przy tym wymaganie sprawiedliwości nagradzania. Jednak te tradycyjne sposoby motywowania coraz częściej wyczerpują swoje możliwości i stają się mało efektywne. Obecnie menedżerowie dążą do tego by praca na każdym stanowisku bardziej odpowiedzialna i stawiająca większe wyzwania, a przez to stwarzająca podwładnym okazję osobistego rozwoju.

Na znaczeniu zyskują teraz takie metody jak:

Trzeba pamiętać, że kto pracuje tylko dla pieniędzy, nie wykazuje entuzjazmu, nie odczuwa przyjemności, nie widzi sensu swojej działalności- czeka jedynie na swoje comiesięczne "odszkodowanie" za pracę nie dającą satysfakcji. Pamiętajmy także, że nakazać można co najwyżej wykonanie obowiązków, jednak nie-osiągnięcie sukcesów.

Podobne prace

Do góry