Ocena brak

System logistyczny przedsiębiorstwa i jego podsystemy

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

System logistyczny przedsiębiorstwa to celowo zorganizowany i zintegrowany zbiór elementów (czynników produkcji: ludzi, majątku trwałego i obrotowego oraz działań i norm regulacyjnych) wraz z występującymi między nimi związkami, które są zaangażowane w zachodzące w przedsiębiorstwie procesy przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz związanej z tym przepływem informacji.

Ze względu na strategiczne i integracyjne zadania logistyki wyodrębniamy systemy:

1. System przepływu dóbr fizycznych

• Podsystem przepływu surowców, materiałów i części

• Podsystem przepływu wyrobów gotowych

• Podsystem odpadów i opakowań zwrotnych

2. System przepływu informacji

• Podsystem transmisji i przetwarzania informacji zawartych w zamówieniach

• Podsystem monitorowania i kontroli przepływu produktów

• Podsystem wspomagania decyzji w ramach poszczególnych czynności logistycznych

• Podsystem koordynacji działalności logistycznej z działalnością produkcyjną, marketingową i finansową przedsiębiorstwa

Biorąc pod uwagę podział funkcjonalny systemu logistycznego przedsiębiorstwa ze względu na fazy przepływu produktów i informacji wyodrębnić można podsystemy:

1. Logistyka zaopatrzenia - polega na przepływie dóbr z miejsc dostawy przez ewentualne pośrednie magazyny do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa

2. Logistyka produkcji - polega na przepływie produktów z magazynu zaopatrzenia, przez miejsca przetwarzania i uszlachetniania a następnie pośredniego składowania w procesach produkcyjnych, do magazynu wyrobów gotowych

3. Logistyka dystrybucji - polega na przepływie dóbr z magazynu wyrobów gotowych, przez magazyny zbiorcze lub regionalne, strumień produktów przepływa do nabywców

4. Logistyka utylizacji - obejmuje strumień zwrotów niewłaściwych dostaw, jak również przepływu takich dóbr, jak opakowania zwrotne, surowce wtórne i odpady.Podsystem 1 I 3 tworzą logistykę marketingową, 1 I 2 logistykę materiałową.W zależności od występowania punktów pośrednich w procesie przemieszczania produktów lub ich braku wyróżnia się podsystemy:

• Bezpośrednie - (jednopostaciowe) bezpośredni przepływ między punktem nadania a odbioru

• Pośrednie - (wielopostaciowe) między punktem nadania a odbioru produkty przechodzą przez co, najmniej jedno miejsce składowania lub realizacji dodatkowych czynności manipulacyjnych

• Mieszane - (kombinowane) zarówno pośrednie jak i bezpośrednieZ punktu widzenia logistyki postrzeganej jako koncepcja efektywnościowa działania przedsiębiorstwa można wyróżnić podsystemy:

• Kosztów logistycznych

• Usług (efektów) logistycznych

Podobne prace

Do góry