Ocena brak

SYSTEM FILOZOFICZNY

Autor /marjan Dodano /14.11.2012

 

SYSTEM FILOZOFICZNY fr. systeme philosophique

Uporządkowany, zazwyczaj jednorod­ny zbiór twierdzeń filozoficznych, stano­wiący pewną całość myślową, zwłaszcza taką, która obejmuje wszystkie lub przynaj­mniej podstawowe działy filozofii {—> maksymalizm /1 /). Według niektórych auto­rów system filozoficzny powinien być zwartą całością w takim sensie, w jakim jest nią ^ system dedukcyjny; program taki odnaleźć można m. in. u Arystote­lesa, Tomasza z Akwinu i u racjonalistów XVII w., spośród których najpełniejszą próbę jego realizacji podjął B. Spinoza w swej etyce przedstawionej „sposobem geometrycznym" {more geometrico), czyli dedukcyjnie. Tego rodzaju program meto­dologiczny dla filozofii odżył w XX w. w związku z bujnym rozwojem systemów dedukcyjnych w logice i matematyce. Po­gląd opozycyjny głosi, że system filozofi­czny nie da się przedstawić w formie de­dukcyjnej, tym zaś, co nadaje mu chara­kter jednorodnej całości, jest to, że wyraża on jakąś naczelną intuicję filozoficzną swego autora; pogląd taki reprezentował szcze­gólnie dobitnie H. Bergson. Istnieją także kierunki filozoficzne głoszące programo­wo rezygnację z tworzenia systemów i ogra­niczające zadanie filozofii do analizy po­jęć; obejmuje się je łącznym mianem -^ fi­lozofii analitycznej.

Podobne prace

Do góry